Виберіть сторінку

Освітньо-професійна програма «Митний менеджмент»

Освітньо-професійна програма «Митний менеджмент»

Сучасний ринок праці потребує компетентних фахівців у сфері менеджменту, митної, податкової справи та митного контролю у правовому полі законодавства України. Донецький національний університет імені Василя Стуса формує генерацію висококваліфікованих спеціалістів, майстрів своєї справи, тому цьогоріч відкриває нову перспективну магістерську освітньо-професійну програму «Митний менеджмент».
Про унікальність освітньо-професійної програми, синергетику блоків управлінських та юридичних дисциплін та спрямованість на розвиток компетентностей менеджерів з митного адміністрування та контролю розповіла доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Марина Василівна Савченко.

— Шановна Марино Василівно, розкажіть, будь ласка, про особливості освітньо-професійної програми «Митний менеджмент».

— Особливість ОПП «Митний менеджмент» розкривається через підготовку професіоналів митної справи та митного менеджменту; міждисциплінарний підхід до вивчення предметної області. Програма відповідає сучасним викликам до компетентностей менеджерів з митного адміністрування та контролю у правовому полі України. ОПП «Митний менеджмент» демонструє синергетику блоків управлінських та юридичних дисциплін та спрямованість на розвиток компетентностей менеджерів з митного адміністрування та контролю в правовому полі України.

— Хто матиме можливість навчатися за цією ОПП? Які вимоги до вступу?

— Конкурсний відбір на ОПП «Митний менеджмент» здійснюється за результатами вступних випробувань для вступу на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти «Бакалавр» за будь-якою спеціальністю, шляхом складання фахового вступного випробування з іноземної мови та фахового вступного випробування, а також додаткового вступного випробування (для осіб, які здобули рівень вищої освіти за іншою спеціальністю).

Питання вступних випробувань для магістрів регулюється затвердженими нормативними документами Університету, що представлені на сайті ДонНУ імені Василя Стуса: https://www.donnu.edu.ua/uk/vstup/#magistratura

— Пані Марино, окресліть, будь ласка, терміни, форму навчання, ліцензійні обсяги.

— Структура та зміст ОПП відповідає предметній області спеціальності 073 «Менеджмент»; обсяг програми — 120 кредитів ЄКТС; термін навчання — 1 рік та 9 місяців; форма навчання — денна і заочна; ліцензійний обсяг — 10 місць.

— Які знання, уміння і навички отримають студенти, навчаючись за освітньо-професійною програмою «Митний менеджмент»?

— ОПП «Митний менеджмент» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти не тільки суто професійних hard-навичок, а й соціальних soft skills за допомогою освітніх компонентів, що включають у себе тренінгову складову. Програмою передбачено вивчення сучасних концепцій, методів і прийомів митного адміністрування і контролю: освітні компоненти «Митна політика і митне регулювання», «HR-менеджмент», «Управління ризиками в митній справі», «Менеджмент організацій» та ін., а також враховано оволодіння компетентностями, спрямованими на формування здатності інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі з урахуванням юридичних аспектів.

В освітньому процесі ОПП «Митний менеджмент» застосовуються форми та методи навчання, які сприяють набуттю таких навичок:

 •  критичне мислення: дебати, студентські конкурси, захист курсової та атестаційної роботи;
 •  здатність навчатися протягом усього життя: самонавчання, завдання з пошуку інформації, доповіді;
 •  креативне мислення: моделювання, ділові ігри, кейси;
 •  адаптивність: конференції, тренінги, семінари, колоквіуми;
 • соціальний інтелект: командні методи навчання, робота над проєктами.

— Які фахові дисципліни вивчатимуть здобувачі вищої освіти?

— Здобувачі вивчатимуть фахові дисципліни з 3 блоків: юридичного: «Міжнародне право», «Митне право», «Фінансове право»; управлінського: «Менеджмент організацій», «Управління ризиками в митній справі», «HR-менеджмент», а також дисципліни економічного спрямування: «Митна політика і митне регулювання», «Міжнародна логістика», «Тренінг з митного контролю», «Економіка митної справи».

— У якій сфері та на яких посадах зможуть реалізувати себе випускники цієї освітньо-професійної програми?

Працевлаштування можливе на посади керівників, менеджерів (управителів) та професіоналів згідно з Класифікатором професій:

 • інспектор митної служби;
 • головний інспектор;
 • експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • державний експерт;
 • консультант (в апараті органів державної влади);
 • радник (органи державної влади);
 • спеціаліст державної служби;
 • спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби;
 • науковий співробітник (економіка).

— Якими факторами забезпечується конкурентоспроможність ОПП?

— Конкурентоспроможність ОПП «Митний менеджмент» ДонНУ імені Василя Стуса забезпечується:

1) спрямованістю на підготовку професіоналів, здатних ефективно працювати у митних органах, тоді як більшість ОПП є спеціалізованими (експертиза, товарознавство, ін.);

2) синергетикою блоків економічних, управлінських та правових дисциплін.

— У яких державних та приватних структурах студенти ОПП «Митний менеджмент» матимуть змогу проходити практику?

— Здобувачі вищої освіти можуть опанувати практичну складову підготовки не тільки в митних органах, відділеннях торговельно-промислової палати України, а й на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю та мають у своїй структурі спеціалізовані підрозділи.

— Як здобуті під час навчання навички допоможуть стати успішним(ою)?

— В умовах сьогодення, а тим більше з урахуванням майбутнього, цінність випускників ОПП на ринку праці визначатиметься:

 • крос-функціональністю, бо для багатьох вакансій недостатньо мати ґрунтовні знання з однієї сфери, варто володіти знаннями з декількох галузей;
 • багатозадачність — найважливіша навичка у сучасних умовах — це вміння виконувати безліч різноманітних завдань за короткі терміни;
 • критичне мислення і далекоглядність передбачає вміння працювати з великими обсягами інформації, бачити перспективу і можливі шляхи розвитку ситуацій;
 • уміння розв’язувати комплексні завдання;
 • розвинені соціальні навички, вміння працювати в команді;
 • навички самоорганізації;
 • уміння ставити цілі і досягати їх.

Отримання цих навичок під час навчання за програмою «Митний менеджмент» та їх розвиток у майбутньому — запорука отримання роботи своєї мрії.

— Марино Василівно, назвіть, будь ласка, Топ-5 причин обрати освітньо-професійну програму «Митний менеджмент».

— Унікально, фахово, доступно, цікаво, конкурентоспроможно.

Спілкувалася Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас