Виберіть сторінку

Наукові школи ДонНУ продовжують роботу

Наукові школи ДонНУ продовжують роботу

На сучасному етапі особливого значення для розвитку академічної спільноти набувають питання розбудови міжнародного співробітництва, порівняння особливостей протікання процесів, що відбуваються в Україні і світі, з метою пошуку оптимальних шляхів включення нашої держави до світового наукового простору.

У даному контексті на особливу увагу заслуговує той факт, що вже на новому місці — у Вінниці — вчені ДонНУ демонструють наукові здобутки, які можна визнати піонерними в українській науці. Так, у місті, в якому розпочалась новітня історія університету, набули подальшого розвитку дослідження під керівництвом д.е.н., професора Світлани Петрівни Калініної, яка є засновником наукової школи з проблем міжнародного ринку праці, створеної у ДонНУ. У квітні 2015 року світ побачила монографія «Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень» (автори Світлана Петрівна Калініна, Юлія Олександрівна Гетьманенко, Олена Сергіївна Гайдаш), що містить низку пропозицій, реалізація яких сприятиме формуванню передумов рівноправного входження України до світогосподарського простору на засадах використання наявних конкурентних переваг у високоінтелектуальному сегменті національного ринку праці.

Зокрема, в представленому виданні мова йде про необхідність регулювання інтелектуальної міграції на міжнародному ринку праці і доцільність використання засобів програмно-цільового макроекономічного регулювання розвитку ринків праці країн, наголошується на можливості укладання компенсаторних угод за використання робочої сили іноземного походження з країнами-реципієнтами та транснаціональними компаніями. Крім того, висунуто та підтверджено гіпотезу, що виникнення ефекту самоорганізації глобальної економічної системи базується на безперервній трансформації ринків праці країн, що складають вказану систему.

Загалом можна констатувати, що вищезазначена монографія під редакцією д.е.н., професора Світлани Петрівни Калініної становить беззаперечний інтерес для української і міжнародної наукової спільноти і сприятиме підготовці нових поколінь науковців у Донецькому національному університеті.

Архіви

Приєднуйтеся до нас