Виберіть сторінку

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)»

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)»

У часи розвитку комп’ютерних та інформаційних технологій дедалі популярнішою серед здобувачів вищої освіти є ІТ-сфера. Донецький національний університет імені Василя Стуса впевнено крокує у ногу з часом та відкриває сучасні освітньо-професійні програми, що допоможуть випускникам реалізувати себе, отримати гідну заробітну плату, забезпечити кар’єрне зростання у перспективній ІТ-галузі.

Про унікальність нової магістерської освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)» розповів доцент кафедри інформаційних технологій факультету інформаційних і прикладних технологій, гарант ОПП Роман Маркович Бабаков.

Шановний Романе Марковичу, окресліть, будь ласка, специфіку ОПП «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)». Чим вона унікальна?

Специфіка ОПП «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Scienceполягає у спрямованості на підготовку фахівців, готових до виконання професійних обов’язків на всіх рівнях практичної діяльності, до творчого розв’язання різного роду фахових проблем і задоволення потреб клієнтів на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики у галузі комп’ютерних наук, супроводу комп’ютерних систем задля аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціальноекономічних системах різної природи, здатних до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації.

Особливостями ОПП є інтеграція знань з перспективних напрямів розвитку комп’ютерних технологій обробки даних, зокрема: методів машинного навчання, розподіленої обробки даних, бізнес-аналітики, прикладного аналізу даних; викладання окремих дисциплін англійською мовою. Ця освітньо-професійна програма наразі є унікальною у вінницькому регіоні.

– Які умови вступу, ліцензійні обсяги?

– Навчання за ОПП «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Scienceздійснюватиметься за денною формою, при цьому ліцензійний обсяг сягає 35 осіб. Передбачені бюджетна і контрактна пропозиції.

Умови вступу до магістратури:

– для осіб, які мають освітній ступінь бакалавра за спеціальністю 122 або спорідненою спеціальністю (6.040302, 6.050101, 121, 126), передбачене складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового іспиту;

– для осіб, які мають освітній ступінь бакалавра за неспорідненою спеціальністю, передбачене складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахового іспиту та додаткового фахового іспиту за спеціальністю 122 2020 році у зв’язку з карантином додатковий фаховий іспит скасовано).

Які знання, уміння і навички отримають студенти, навчаючись за цією ОПП?

– Знання, уміння і навички, які отримають студенти за цією програмою, визначаються переліком спеціальних (фахових) компетентностей, до яких, зокрема, належать:

  • знання та володіння методами опису, ідентифікації та класифікації об’єктів професійної діяльності;
  • здатність до комп’ютерної реалізації моделей предмету дослідження на основі алгоритмічного, структурного, об’єктно-орієнтованого, компонентного та інших сучасних підходів;
  • здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук;
  • здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей;
  • здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці та експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

– Романе Марковичу, розкажіть, будь ласка, які фахові дисципліни вивчатимуть студенти? На що вони спрямовані?

До фахових дисциплін цієї ОПП належать: «Нейромережеві методи та моделі»; «Cтатистичне навчання»; «Розподілені та паралельні алгоритми»; «Методологія та організація наукових досліджень»; «Нечіткі множини та системи»; «Прикладний аналіз даних»; «Інструментальні засоби бізнес-аналітики».

Дані дисципліни, разом з блоком дисциплін за вибором студента, спрямовані на підготовку професіонала для практичної і наукової роботи у сфері комп’ютерних наук та наук про дані з глибоким знанням сучасних наукових досягнень цієї галузі, методів машинного навчання, статистики, обробки даних та великих даних з використанням сучасних інформаційних технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Які soft skills отримає випускник ОПП «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)»?

– До переліку Soft Skills належать наступні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність планувати та управляти часом; здатність спілкуватися іноземною мовою; здатність бути критичним і самокритичним; здатність працювати в команді; здатність генерувати нові ідеї; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами інших галузей знань).

Де та на яких посадах зможуть працювати випускники цієї програми?

– Сферою працевлаштування є галузь комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також галузі, пов’язані з аналізом великих обсягів даних. Магістри комп’ютерних наук можуть займати наступну низку посад:

– аналітик даних (Data Analyst);

– фахівець з інтелектуальної обробки даних (Data Mining Specialist);

– вчений із даних (Data Scientist);

– бізнес-аналітик;

– аналітик з комп’ютерних комунікацій;

– інженер з управління та обслуговування систем;

– фахівець-аналітик з дослідження ринку інформаційних послуг;

– фахівець з інформаційних технологій;

– системний аналітик;

– математик-аналітик з дослідження операцій;

– консультант з раціоналізації виробництва;

– розробник проектів;

– розробник комп’ютерних програм;

– викладач закладів вищої освіти.

У яких компаніях студенти ОПП «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science проходитимуть практику, які навички зможуть удосконалити?

Проходження науково-дослідної практики можливе на підприємствах та в установах, діяльність яких пов’язана з галуззю комп’ютерних наук, зокрема з комп’ютеризованою обробкою великих даних. У результаті проходження практики очікується вдосконалення різних загальних і фахових компетентностей, передбачених цією освітньою програмою.

Як здобуті під час навчання навички/знання допоможуть випускнику стати успішним(ою)?

– Спрямованість ОПП на здобуття фахових знань і формування професійних навичок, поєднаних із знанням іноземної мови, є запорукою успішності випускника в його подальшій професійній діяльності та мобільності на ринку праці сфери IT.

– Романе Марковичу, назвіть, будь ласка, Топ-5 причин обрати ОПП «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)».

  1. Навчання в одному з найпрестижніших ЗВО регіону.
  2. Оволодіння сучасною спеціальністю з перспективою працевлаштування та отримання гідної оплати праці у вітчизняних та світових IT-компаніях.
  3. Наявність сучасної матеріально-технічної та інформаційної бази.
  4. Можливість суміщення навчальної та професійної діяльності.
  5. Підтримка програм національної та міжнародної академічної мобільності.

Детальніше дізнатися про зміст освітньо-професійної програми «Комп’ютерні технології обробки даних (Data Science)» Ви зможете на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/so-magistr_2020_kompyuterni-tehnologiyi-obrobky-danyh.pdf

Спілкувалася Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас