Виберіть сторінку

Наукові школи Стусівського університету

Наукові школи Стусівського університету

Донецький національний університет імені Василя Стуса – центр розвитку науки та інновацій. У Стусівському університеті успішно функціонує понад 20 наукових шкіл, учені плідно працюють у сфері природничих, гуманітарних і суспільних наук. 

З нагоди Дня науки Університетська родина на сторінках факультетів у Facebook ділилася здобутками наукових шкіл, розповідала про її засновників, напрацювання та вагомі досягнення. Пропонуємо Вашій увазі наукові школи філологічного та юридичного факультетів і факультету іноземних мов. 

 

Філологічний факультет 

ДОНЕЦЬКА ЛІНГВІСТИЧНА (ГРАМАТИЧНА) ШКОЛА

На філологічному факультеті впродовж багатьох років успішно функціонує Донецька лінгвістична (граматична) школа. Її започаткував Анатолій Панасович Загнітко – член-кореспондент НАН України, Відмінник освіти України, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету. 

Найвагоміших результатів досягнуто в дослідженні граматичного ладу української та інших слов’янських, германських мов, встановленні структури й ієрархії морфологічних і синтаксичних категорій, теоретичному аналізі синтаксичного ладу української мови з простеженням корпусу його одиниць і категорій, аналізі текстових категорій та одиниць, опрацьовано низку проблем функційної, ідеографічної, відмінкової, конструктивної граматики, загальної теорії синтаксису і морфології, філософії мови, психолінгвістики, дискурсологіїлінгвоперсонології та прикладної лінгвістики. 

Анатолій Панасович – автор низки наукових праць, з-поміж яких монографії і навчальні посібники: «Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці» (К., 1990), «Основи функціональної морфології» (К., 1991), «Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії)» (К., 1993), «Теоретична граматика української мови. Морфологія» (Донецьк, 1996), «Український синтаксис: У 2-х ч.» (К., 1996), «Теоретична граматика української мови: синтаксис» (Донецьк, 2001), «Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни» (Донецьк, 2012), «Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки: науково-аналітичне видання» (Донецьк, 2014), «Теорія лінгвоперсонології» (Вінниця, 2017), «Мовний простір граматики» (Вінниця, 2018). 

Нагороди та відзнаки: Відмінник освіти України (1995 р.), лауреат нагороди імені Ярослава Мудрого (2001 р.), Почесна грамота імені Президента НТШ Михайла Грушевського Наукового товариства імені Шевченка в Америці (2002 р.), 2003 рік – знак «Кращий викладач» Донецької облдержадміністрації, 2007 рік – нагрудний знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України та Срібна ювілейна медаль «За особливі успіхи у науковій і педагогічній роботі» Донецької облради (2007 р.), Заслужений працівник освіти України (2011), орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2018 р.). 

 Під його керівництвом підготовлено і захищено більше 40 кандидатських та 7 докторських дисертацій. Анатолієм Панасовичем започатковано Міжнародні «Граматичні читання» (2000, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 рр.). Він є науковим редактором фахового видання ДАК України «Лінгвістичні студії» (37 випусків). Ще з 1993 року Анатолій Загнітко генерує організацію і проведення Всеукраїнського наукового граматичного семінару. Натхненно працюючи, Анатолій Панасович створив власну наукову школу з теоретичної, функційної і контрастивної граматик, прикладної лінгвістикистав ініціатором відкриття в університеті нової перспективної спеціальності «Прикладна лінгвістика». 

ПСИХОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я

Засновником, керівником та ідейним натхненником наукової школи  «Психологія здоров’я» є Ольга Валеріївна Бацилєва, д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології. Ольга Валеріївна є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології мені Г.С.Костюка НАПН України, дійсним членом Української спілки психотерапевтів, дійсним членом Всеукраїнської психодіагностичної асоціації, автором та співавтором понад 200 наукових та навчально-методичних робіт, з них 8 монографій та 2 патентів на винахід.  

Основні напрями діяльності наукової школи «Психологія здоров’я»: дослідження особистісних та ситуативних детермінант збереження здоров’я особистості; профілактика порушень різних видів здоров’я особистості; розробка здоров’язберігаючих технологій.  

У межах роботи наукової школи «Психологія здоров’я» під керівництвом О. В. Бацилєвої виконуються кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеню доктора філософії зі спеціальності «Психологія» та докторська дисертація. Ольгою Валеріївною було започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я», яка щорічно проводиться на базі кафедри психології ДонНУ імені Василя Стуса. 

ПОЕТИКА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ/ ІНТЕРМЕДІАЛЬНОСТІ

На кафедрі теорії та історії української і світової літератури започаткувала наукову школу «Поетика інтертекстуальностіінтермедіальності» Віра Андріївна Просалова – доктор філологічних наук, професор Донецького національного університету імені Василя Стуса, дійсний член НТШ імені Шевченка в Україні (2015), Відмінник освіти (2017), автор 3 монографій, 2 рекомендованих МОН України навчальних посібників для студентів ЗВО, 230 наукових праць із теорії літератури, історії української літератури та порівняльного літературознавства.  

В. А. Просалова працює у Донецькому університеті з 1984 року, з 1986 – старшим викладачем, з 1992 – доцентом, з 2006 – професором, у 2007-2015 роках – завідувачем кафедри історії української літератури і фольклористики, з 2016 і дотепер – завідувачем кафедри теорії та історії української і світової літератури. Віра Андріївна брала участь в організації  конференції «Народе мій, до тебе я ще верну…»  щодо надання Донецькому національному університету імені його випускника – Василя Стуса (ВОУНБ імені К. Тімірязєва, 2016), багато зробила для вшанування пам’яті про поета в університеті, зберігши архівні матеріали про період його навчання. Організовувала міжнародні і всеукраїнські конференції, була головою журі обласного конкурсу «Красномовна Донеччина», виступила з ініціативою про підтримку колективом Донецького національного університету імені Василя Стуса кандидатури української письменниці і малярки Емми Андієвської на здобуття Шевченківської премії (2017-2018), організовувала зустрічі студентів з українськими письменниками і громадськими діячами: Еммою Андієвською, Марією Ревакович, Павлом Мовчаном, Романом Іваничуком, Євгеном Сверстюком та багатьма іншими. Була відзначена грамотою Товариства «Україна–Світ» за розвиток співпраці з українцями за кордоном, почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2008); нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2017); подякою МОН України за вагомий внесок у навчання творчої молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова (Наказ МОН від 04.04.2018 № 327); грамотою Департаменту освіти і науки ВОДА (наказ ДОН ОДА від 14.11.2018 р. № 55). 

Юридичний факультет 

НАУКОВА ШКОЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Серед наукових шкіл юридичного факультету чільне місце посідає Донецька наукова школа господарського права, один із осередків якої сформовано у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 

Становлення цієї наукової школи розпочалося наприкінці 50-х років минулого століття, а її основоположником став видатний вчений-господарник Валентин Карлович Мамутов (30.01.1928 р. – 15.03.2018 р.). Поряд із В. К. Мамутовим до першого покоління представників наукової школи належать доктори юридичних наук І. Є. Замойський, Г. Л. Знаменський, С. З. Михайлін, Ю. С. Цимерман, О. О. Чувпило, кандидати юридичних наук Д. Х. Липницький, О. М. Новошицький та ін. 

З 1984 року розпочалося формування осередку цієї наукової школи у Донецькому державному (нині – національний) університеті. В університеті створено кафедру господарського права, яка стала на той час другою в Україні кафедрою, що випускала студентів-правознавців господарсько-правової спеціалізації. 

За більш ніж 35-річний період функціонування осередку наукової школи у Донецькому національному університеті до її розвитку долучилося декілька поколінь дослідників. Зокрема, представниками наукової школи, які нині працюють у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, є д.ю.н., професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України А.Г. Бобковад.ю.н., доцент І.Ф. Коваль, д.ю.н., доцент А.М. Захарченко, к.ю.н., доцент Л.М. Дорошенко, к.ю.н., доцент Ю.М. Павлюченкок.ю.н., доцент О.В. Титова, к.ю.н., доцент Ю.О. Моісєєвк.ю.н., доцент Н.В., к.ю.н., доцент К.О. Калаченковак.ю.н., доцент Ю.О. Серебрякова, к.ю.н. Є.О. Липницькак.ю.н., доцент Е.М. Деркач, к.ю.н. Ю.П. Ураловак.ю.н. Д.О. Лісова, к.ю.н. В.І. Новошицька 

Здобутки наукової школи розвивають молоді науковці, серед яких випускники аспірантури М.Р. Аветисян, О.І. Кулик, аспіранти та викладачі факультету Т.М. Шемета, О.В. Бахур, С.М. Мамедова і багато інших вчених. 

Впродовж тривалого шляху свого становлення і розвитку Донецька наукова школа господарського права та її осередок у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса зробили вагомий внесок у розвиток господарсько-правової науки, удосконалення господарського законодавства України і практики його застосування. 

Більш детально читайте за посиланням: http://journals.uran.ua/sr_law/article/view/173073/173596 

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Серед наукових шкіл юридичного факультету вагоме місце займає наукова школа «Проблеми правової держави», засновником та керівником якої є Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор, ректор Університету Роман Гринюк. Заступником керівника та співзасновником наукової школи є завідувач кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права, к.ю.н., доцент Анжеліка Краковська. Одним з яскравих представників наукової школи є Тетяна Міхайліна, яка у 2018 р. захистила дисертацію на здобуття доктора юридичних наук (науковий консультант Роман Гринюк). Також представниками наукової школи, які нині працюють у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, є к.ю.н., доцент Олена Письменна, к.ю.н., доцент Олексій Мартинюк, к.ю.н. Юрій Гоцуляк та аспіранти кафедри.  

За 2015-2020 рр. представники наукової школи «Проблеми правової держави» отримали наукові здобутки за такими фундаментальними науково-дослідними темами, як: «Розвиток правової системи України: стан та перспективи»; «Концепція правовогозабезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)»; «Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи» (керівники тем проф. Роман Гринюк та проф. Антоніна Бобкова); «Еволюція соціальної функції сучасної держави: теоретико-правовий аспект»; «Становлення медичного страхування в Україні у XX ст.: історико-правовий аспект»; «Правосвідомість як інтегративний елемент правової системи»; «Юридична практика у правовій системі суспільства»; «Судова практика як елемент правової системи України» та ін.  

Представники наукової школи «Проблеми правової держави» працюють не лише в рамках тематики своїх досліджень, а й за іншими, які допомагають здобувачам вищої освіти обрати теми дисертаційних та магістерських досліджень. Такими напрямами наукових досліджень є, зокрема, питання, що пов’язані з: проблемами сучасного конституціоналізму; проблемами адміністративного права і процесу; публічного адміністрування тощо.  
Наукові інтереси та наукові дослідження представників наукової школи «Проблеми правової держави» та юридичного факультету в цілому тісно переплітаються. Яскравим прикладом і підтвердженням цього є колективні монографії науковців факультету, які вийшли друком у 2019 та 2018 роках, а саме: «Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права» за редакцією Р. Гринюка, А. Краковської, О. Турченко, участь в якій взяло багато вчених-правників України, серед яких понад 20 викладачів, які представляють всі кафедри юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (від професорів до здобувачів ступеня освіти доктора філософії (PhD); «Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки)» за редакцією А. Бобкової, Р. Гринюка, І. Коваль та ін.  

Варто відзначити, що представники наукової школи не зупиняються на досягнутому і створюють разом майбутнє, визначають нові напрями, мають нові здобутки. Так, серед новенького, представники наукової школи активно публікуються у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та WebofScience та закордонних монографія, а саме:  

Serhii KozlovskyiRoman GrynyukViktoriia BaidalaVira BurdiakYuriy BakunEconomic Security Management of Ukraine in Conditions of European IntegrationMontenegrin Journal of EconomicsVol. 15, №3 (2019); 

Vasyl NastyukAnzhelika KrakovskaMaryna UtkinaIryna SlovskaRoman ShapovalThe peculiarities of legal protection of inventions in the area of biotechnologiesthe european experienceJournal of LegalEthical and Regulatory IssuesVolume 22, Issue 6, 2019; 

  1. Grynyuk,Y.HotsuliakLegal being and its attributes in Presocratic philosophy. A Revista de Estudos ConstitucionaisHermenêutica e Teoria do Direito acaba de publicar seu último número emVol 11, No 3. 2019; 

Valeriia RiadinskaAlla NesterenkoYuliia KostenkoElla DerkachRecent trends in organization of supreme audit institutions in ukraine and polandEuropean Journal of Transformation Studies. 2020. № 2; 

Mikhailina T., Grynyuk R. The spread of shadow norms beyond state legal systemchallenges of a globalized societyEuropean journal of transformation studies. 2020. №1;  

Краковська А. Є., Турченко О. Г. Еколого-економічний вимір безпеки. Modern researchesprogress of the legislation of Ukraine and experience of the European UnionCollective monographRigaIzdevniecība «Baltija Publishing», 2020 та інші.

НАУКОВА ШКОЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

На юридичному факультеті продовжує своє становлення наукова школа конституційного права, формування якої розпочав засновник і перший декан економіко-правового (нині – юридичного) факультету Донецького державного (нині – національного) університету професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений працівник освіти України В’ячеслав Дмитрович Волков (26 лютого 1937 року  29 листопада 2014 року). 

За більш ніж 20-річний період функціонування наукової школи до її розвитку долучилося декілька поколінь дослідників. Зокрема, представниками наукової школи, які нині працюють у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, є д.ю.н., професор Р.Ф. Гринюк, к.ю.н. доцент О.Г. Турченкок.ю.н., доцент І.С. Щебетун, к.ю.н., доцент Л.О. Нікітенко, к.ю.н. О.І. Гуцуляк. Внесок у розвиток наукової школи роблять молоді науковці, серед яких аспіранти факультету О.А. Боровицький, Г.В. Гайду, А.Г. Загороднюк, О.О. Сушко та інші. 

Р.Ф. Гринюк та О.Г. Турченко входять до складу Консультативної ради Конституційного Суду України. Наукова діяльність представників школи спрямована на всебічне дослідження й осмислення теорії та практики реалізації конституції як Основного закону держави, конституціоналізму, конституційних цінностей, які його складають.  

Маючи за мету формування доктрини новітнього конституціоналізму, дослідники намагаються вирішити низку завдань, таких як: пошук шляхів збереження власної конституційної традиції та забезпечення компліментарності інститутів, які впроваджуються відповідно до стандартів Ради Європи чи в рамках гармонізації законодавства із правом ЄС; екстраполяція емпіричного досвіду на доктрину конституціоналізму з урахуванням динаміки політико-правових інститутів, зокрема практики конституційного будівництва та запропонованих нововведень триваючої в Україні конституційної реформи; формування нових соціальних цінностей, переосмислення розуміння природи конституції, її соціального призначення. 

Факультет іноземних мов 

НАУКОВА ШКОЛА МИХАЙЛА ГРИГОРОВИЧА СЕНІВА

На факультеті іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса розробляється комплексна наукова тема «Типологічні та зіставні дослідження лексики і словотвору германських, романських і слов’янських мов (синхронно-діахронний аспект)», керівництво якою у такі непрості для факультету й університету часи після переїзду до м. Вінниця, з рішучістю та самовідданістю узяв на себе доктор філологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Михайло Григорович Сенів.  

Надзвичайно активну участь у розвитку наукових досліджень на факультеті іноземних мов М. Г. Сенів провадив ще з 90-х років минулого століття. Результатом напруженої та надзвичайно скрупульозної роботи став захист у 1997 році докторської дисертації на тему «Система просторових і часових відношень (функціонально-семантичний аналіз на матеріалі латинської мови)» у Київському державному університеті імені Тараса Шевченка, яка була прийнята до захисту без зауважень і, на думку опонентів, стала подією в українському мовознавстві.  

Також завдяки його наполегливим зусиллям на факультеті було засновано фахові наукові видання «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» (видається до сьогодні) і «StudiaGermanicaetRomanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання», впроваджено проведення щорічної наукової конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур», а також студентської наукової конференції (щорічно проводяться на факультеті іноземний мов дотепер).  

Науковий доробок професора М. Г. Сеніва є дуже обʼємним, він – автор понад 120 наукових праць, присвячених дослідженню словотвору, синтаксису, лексичних систем латинської, грецької, а також германських, романських і словʼянських мов, опублікованих у наукових фахових виданнях України і провідних зарубіжних наукових виданнях. Його праці є надзвичайно важливими для розвитку сучасної лінгвістичної науки. Варто зауважити, що незважаючи на такий значний теоретичний науковий доробок, Михайло Григорович був надзвичайно талановитим викладачем-практиком і щиро ділився своїми знаннями зі своїми учнями: студентами, аспірантами, докторантами, колегами.  

Прес-центр 

Архіви

Приєднуйтеся до нас