Виберіть сторінку

Резолюція

Резолюція

29-30 вересня 2016 року в м. Вінниця на базі Донецького національного університету ім. Василя Стуса відбувся розширений Пленум Наукової ради на тему «Фундаментальна і прикладна лінгвістика в Україні: теорія і практика».

Про актуальність цієї проблематики свідчить активізація наукових досліджень з прикладної лінгвістики і введення до номенклатури ДАКу України спеціальності «Структурна, прикладна та математична лінгвістика» та захисти кандидатських і докторських дисертацій з цієї спеціальності. Організатором і основним виконавцем об’єднувальних координаційних функцій в Україні виступає Український мовно-інформаційний фонд НАН України, який забезпечує якісність і науковість виконання завдань академічними і вишівськими колективами відповідно до вимог сучасної лінгвістичної науки.

На Пленумі обговорено питання співвідношення фундаментального і прикладного в сучасній лінгвістиці, теорії і практики прикладної лінгвістики в сучасній науковій парадигмі, прикладних аспектів сучасної політичної лінгвістики, методологічних засад сучасної лінгвістичної прагматики, епістеміологічного аспекта української соціолінгвістики, соціологічних досліджень у південнослов’янських мовах, систематизації рівневих одиниць у світлі динамічних процесів мови, теоретичних засад і практичних набутків лінгвопоетики в контексті художньо-естетичних орієнтирів часу, маніпулятивного дискурсу як інституціонального, методики проведення лінгвістичних експертиз, зіставних досліджень українського й ізраїльського термінознавства, принципів параметризації лінгвістичних термінів у історико-термінологічному словнику, алгоритмійної інтерпретації термінологічних одиниць, концепції словника актуальної термінології для студентів-філологів, основних проблем прикладної ономастики в Україні та орієнтовних шляхів їх вирішення, концепції лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ століття, мовної ситуації в Україні доби постмодернізму, обчислення показників асоціації як статистичного методу дослідження синтаксичних фразеологізмів.

Пленум наукової ради ухвалює:

 1. Представлені у доповідях напрямки досліджень є перспективними і потребують подальшого опрацювання в сучасній лінгвістичній науці.
 2. Науковцям академічних мовознавчих установ та вищих навчальних закладів МОН України активізувати роботу над актуальними питаннями теорії і практики фундаментальної та прикладної лінгвістики в Україні з наступним унесенням цих результатів до програм і навчальних планів гуманітарних вишів України.
 3. Звернути увагу керівництва НАНУ та МОНУ на загальнодержавну важливість розв«язання проблеми створення сучасної Національної термінологічної системи України, яка відповідала б світовим тенденціям у цій галузі й мала б спроможність інтеграції до відповідних міжнародних систем. Вважати основним напрямом розвитку Національної термінологічної системи України пропозиції Українського мовно-інформаційного фонду НАН України щодо створення універсальної інтелектуальної мережевої цифрової технології у галузі термінографії, орієнтованої на впровадження в межах Всеукраїнського лінгвістичного діалогу.
  Просити Міністерство освіти і науки України та Президію НАН України розробити та затвердити загальнодержавну програму створення Національної термінологічної системи України на основі комп’ютерних інструментів, розроблених в УМІФ НАН України.
 4. Активізувати роботу над виробленням теоретичних засад створення сучасних вітчизняних підручників і посібників з прикладної лінгвістики, зокрема соціолінгвістики, політичної лінгвістики, лінгвістичної прагматики, юридичної лінгвістики.
 5. Українському мовно-інформаційному фонду НАН України (В.А. Широков), Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України (В.М. Бріцин), Донецькому національному університету ім. Василя Стуса (А.П. Загнітко), Одеському національному університету ім. І.І. Мечникова (Н.В. Кондратенко) опрацювати наукові засади створення логіко-лінгвістичної експертизи нормативно-правових актів і виробити рекомендації щодо її впровадження.
  Просити Президію НАН України і Міністерство освіти і науки України звернутися до Верховної ради України з пропозицією увести етап логіко-лінгвістичної експертизи як обов’язковий при здійсненні законотворчого і нормотворчого процесів.
 6. Керівництву бюро Наукової ради звернути особливу увагу на необхідність поліпшення координації лінгвоприкладних досліджень із напрацюванням цілісного корпусу виконаних завдань.
 7. Опублікувати наукові доповіді в журналі «Мовознавство» (за бажанням).
 8. Учасники Пленуму складають щиру подяку ректорові Донецького національного університету ім. Василя Стуса Роману Федоровичу Гринюку, голові Вченої ради університету, завідувачеві кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Анатолію Панасовичу Загнітку, деканові філологічного факультету Володимиру Володимировичу Мозгунову, співробітникам мовознавчих кафедр університету за гостинність і високу організацію роботи Пленуму.
 9. Зважаючи на актуальність термінологічної проблематики, провести засідання наступного пленуму Наукової координаційної ради на тему «Термінологія і термінографія в Україні».

Архіви

Приєднуйтеся до нас