Виберіть сторінку

Кафедрі історії України — 50!

Кафедрі історії України — 50!

20 травня 1966 р. за клопотанням Вченої Ради історичного факультету (голова — декан факультету І.І. Паніотов) Вченою Радою Донецького державного університету було прийнято рішення про заснування кафедри історії України. Першим завідувачем кафедри став кандидат історичних наук, доцент Колодяжний Іван Іванович. Учасник Великої Вітчизняної війни, випускник Київського державного університету.

Становлення кафедри відбулося протягом найближчих 1,5-2-х років. Йдеться про перехід частини викладацького складу з кафедри історії СРСР. Другу частку склали молоді викладачі, випускники наукової школи Івана Климентіївича Рибалки, завідувача кафедри історії України Харківського державного університету ім. О.М. Горького (тепер — національний університет ім. В.Н. Каразіна). Завдяки піклуванню проф. І.К. Рибалки до Донецька приїхали Едуард Сергійович Острась, Микола Васильович Тимошенко. По завершенню навчання в аспірантурі під науковим керівництвом І.К. Рибалки Романа Даиловича Ляха в Донецький держуніверситет студентів стали залучати до проблем аграрних перетворень в Донбасі, на доповнення до традиційних питань індустріального розвитку краю.

Другим завідувачем кафедри у листопаді 1970 р. став доцент, к.і.н. Д.А. Першак. Колектив кафедри при ньому поповнили Олександр Задніпровський, Микола Троян. Д.А. Першак, як і прийнявший естафету керівника кафедри к.і.н, доцент Прийменко О.Й. вирізнялися цікавими лекціями і спеціальними курсами. Їх зусилля були сконцентровані на заохоченні колективу кафедри до обговорення актуальних наукових проблем і методики викладання історії України, її складової — донецького регіону. До складу кафедри приєднались Олег Леонов, Вадим Задунайський, Володимир Нікольський, Геннадій Надтока, прийшла аспірантка професора І.К. Рибалки Любов Олексіївна Крутова.

Олександр Йосипович Прийменко першим подав приклад колегам по захисту докторської дисертації. В її основі — монографія «Легальные организации рабочих юга России в период империализма (1895-февраль 1917 гг.).

Протягом 1992-2002 рр. завідував кафедрою доктор історичних наук, професор Лях Роман Данилович. Знаний історик, який пройшов до цього по всім щаблям викладацьких сходин — асистента, старшого викладача, доцента, професора.

Саме з приходом Романа Даниловича на кафедру історії України склалася Наукова школа істориків. Йдеться про підготовку 16 кандидатів, кілька докторів історичних наук. Численна кількість наукових розробок, серед яких три основних проблеми — аграрне питання на Україні в начальний період радянської влади, розвиток краєзнавства та в межах всеукраїнського проекту тому «Реабілітовані історією. Донецька область».

В історію Донецького університету війн вийшов як знаний організатор підготовки висококваліфікованих кадрів істориків, бо стояв у витоків спеціалізованої Вченої Ради по захисту дисертацій з історії України та всесвітньої історії. В 1993 р. Р.Д. Лях став її першим головою.

Його плідна робота відзначена знаком Міністерства освіти «Відмінник освіти України». Р.Д. Лях за визнанням професорського-викладацького складу і студентів ДонНУ по праву став найщирішим українцем.

З другої половини 20002 р. кафедру очолив д.і.н., професор Добров П.В. Продовжуючи традиції кафедри по формуванню наукової школи, Петро Васильович завзято взявся за розробку проблеми «Історія Донбасу в роки Великої Вітчизняної війни» в межах державної кафедральної теми: «Історія України в контексті всесвітньої історії: актуальні проблеми дослідження». Було проведено декілька наукових конференцій, кращі доповіді увійшли до журналів «Історичні і політологічні дослідження», «Нові сторінки історії Донбасу».

Вийшли монографії: П.В. Доброва, М.О. Бистрої, Т.М. Удалової.

Доцент В.М. Нікольський прийняв активну участь у вивченні нових документів по вивченню наслідків голодомору в межах всеукраїнського державного проекту до 70-ї річниці страшної події.

Цей період відзначився захистом двох докторських дисертацій, напередодні якого вийшли монографії Нікольський В.М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х — 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження. Монографія. — Д.: Вид-во ДонНУ, 2003. — 624 с.

Задунайський В.М. Бойове мистецтво та військова спадщина українських козаків в кінці XIX — на початку XXI ст.: монографія / Вадим Задунайський; Донец. нац. ун-т. — Донецк: Норд-Пресс, 2006. — 322 с.

Розвивалася і квітла історична наука на чолі з найтитулованішим (Заслужений працівник освіти, Заслужений професор ДонНУ, кавалер ордена «За заслуги» та Почесної грамоти ВР України «За особливі заслуги перед українським народом») зав. кафедрою П.В. Добровим, з’явилися бакалаври, магістри. Кафедра стала провідною і базовою на південному сході України. Однак 2014 рік став переломним. З’явилося небачене в Україні явище — університет в екстремальних умовах розпочатої під гаслом «русского мира» захисту російськомовного населення «гібридної війни» сусідньою Російською Федерацією змушений був за ініціативою патріотичної частини професорсько-викладацького складу і студентів і за підтримки МОН України передислокуватися до м. Вінниця.

З листопада 2016 р. кафедра працює в екзилі на чолі з в.о. зав. кафедрою д.і.н., проф. Бутом О.М. Кафедра має аспірантуру (2 — Мєлєкєсцев К.І., Демченко Я.В.), докторантуру (Бистра М.О.).

Основні курси забезпечують 1 д.і.н., професор, 3 к.і.н, доценти (2-сумісники), 1 ст. викладач, к.і.н.: курс історії України, (історики 1-3 курс), «Українська національна ідея XVII-XVIII ст.», «Філософія історії», «Методологія і організація наукових досліджень», а також «Історія України» на юридичному, хімічному та філологічному факультетах. Значну увагу кафедра приділяє спеціальним курсам, завдяки чому доповнюють і розвивають загальний курс. Серед них: «Новатори промисловості в умовах радянської індустріалізації України», «Велич особистості: господарські кадри доби радянської модернізації України» (проф. Бут О.М.); «Тоталітарний режим та реабілітація його жертв на Україні» (ст. викл., к.і.н. Прилипко Р.Д.); «Історія національних меншин в Україні» (О.В. Бєліков); «Культурні процеси в Радянській Україні», «Історія релігії і церкви в Україні», «Україна в роки Другої світової війни» (М.О. Бистра).

В роботі зі студентами викладачі використовують сучасні форми і методи навчання і контролю в межах Болонського процесу: лекції проблемного характеру, семінари, модульний контроль, колоквіуми, тестування за допомогою комп’ютерних програм, заліки та екзамени, а також курсові, дипломні і магістерські роботи.

Якість навчальної і методичної роботи забезпечується науково-дослідною діяльністю згідно загально кафедральної теми: «Історія України в контексті всесвітньої історії: актуальні проблеми дослідження». Це сприяє залученню студентської молоді до науково-дослідної роботи, що природньо веде до активної участі в університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, публікації наукових робіт.

В.о. завідувача кафедри історії України,
д.і.н., професор О.М. Бут

Архіви

Приєднуйтеся до нас