Виберіть сторінку

ОСВІТЯНСЬКИЙ «ФЕСТИВАЛЬ НАУК-2019»

ОСВІТЯНСЬКИЙ «ФЕСТИВАЛЬ НАУК-2019»

Розвиток науки і техніки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Основними носіями знання в суспільстві виступають суб’єкти наукової і науково-технічної діяльності: вчені, науково-педагогічні працівники, студенти. Науково-дослідну діяльність прикладного характеру здійснюють насамперед класичні університети. Проводять дослідження науково-педагогічні працівники із залученням студентів, молодих учених, здобувачів кандидатських і докторських дисертацій за науковою тематикою вищих навчальних закладів. Науково-дослідна робота студентів є обов’язковою, органічною і невід’ємною складовою підготовки фахівців у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Вона здійснюється на основі єдності навчального і наукового процесів. Крім того, саме участь студентів у науково-практичних конференціях і зайнятість у наукових гуртках виступає одним з критеріїв ефективності науково-дослідної роботи закладів освіти.

Підсумки студентської науково-дослідної роботи за рік підводять на Днях науки (у нашому університеті це традиційний «Фестиваль наук»). Впродовж кількох тижнів проводяться спільні наукові конференції викладачів і студентів, конкурси на кращу студентську доповідь, на найкращу наукову роботу, які публікуються у збірнику матеріалів студентської науково-практичної конференції.

Кафедра педагогіки та управління освітою 7 травня 2019 року провела підсумкову науково-практичну конференцію за тематичними напрямками «Особливості організації управління у закладах освіти» і «Розвиток педагогічної освіти». Учасниками конференції стали здобувачі вищої освіти (бакалаври, магістри, аспіранти) і професорсько-викладацький склад кафедри. З вітальним словом перед учасниками виступили завідувач кафедри педагогіки та управління освітою, доктор педагогічних наук Мартинець Лілія Асхатівна та Радіо Сергій Вікторович, завідувач навчально-дослідною частиною, кандидат хімічних наук Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Оскільки наукова робота — це своєрідний творчий процес, який потребує творчого мислення, специфічних умінь і навичок, таких як глибоке проникнення в суть фактів і явищ з використанням законів мислення, то й висвітлення її результатів теж було творчим і продуктивним. Під час виконання самостійних досліджень і завдань творчого характеру здобувачі показали формування спеціальних дослідницьких навичок, поглиблення знань, методів, методик виконання досліджень і обробки результатів. Під час обговорення теоретико-практичних питань конференції суб’єкти науково-дослідної діяльності виявили творче мислення і креативний підхід до вирішення конкретних завдань, вміння самостійно приймати і реалізовувати рішення та використовувати отримані знання на практиці.

Здобувачі кафедри педагогіки та управління освітою мали можливість виявляти творчу ініціативу, формувати уміння збирати, систематизувати,

узагальнювати вивчений матеріал й презентувати результати дослідження. Здобувачі освітньої програми «Управління навчальним закладом у сфері освіти та виробничого навчання» жваво обговорювали проблеми управління якістю освіти, моніторингу якості професійної діяльності педагогічних працівників, мотивації професійного розвитку педагогів, сучасного освітнього простору в новій українській школі. В дискусії брали участь і студенти-бакалаври, і директори шкіл, і викладачі ЗВО.

Здобувачі освітньої програми «Педагогіка вищої школи» винесли на розгляд питання сучасних освітніх технологій (дистанційної освіти, кейс-технологій), педагогічної свідомості та правового виховання. Дискусію викликала доповідь студента 2-го курсу біологічного факультету Федорова Станіслава Віталійовича щодо впливу феномену «кліпового мислення» на продуктивність навчання. Цікавою для слухачів була доповідь студентки 3-го курсу філологічного факультету Шах Катерини Михайлівни щодо особливостей графологічного аналізу як педагогічного інструменту в освіті.

У підсумку науково-практичної конференції завідувач кафедри Мартинець Л. А. узагальнила, що організація науково-дослідної роботи дозволяє підвищувати якість навчального процесу за рахунок спільної участі викладачів і студентів у виконанні різних науково-дослідних робіт, стимулює участь студентів у проведенні прикладних, пошукових і фундаментальних наукових досліджень, розвиває у студентів здатність до самостійно обґрунтованих наукових суджень і висновків та надає можливість у процесі навчання спробувати свої сили у різних напрямах сучасної науки.

Архіви

Приєднуйтеся до нас