Виберіть сторінку

Заключне засідання Вченої ради Університету

Заключне засідання Вченої ради Університету

У перший день липня у коворкінгу Донецького національного університету імені Василя Стуса відбулося заключне засідання Вченої ради Університету 2018-2019 навчального року.

Воно розпочалося з урочистостей: проректор з науково-педагогічної роботи, стратегічного розвитку та інновацій Тетяна Нагорняк ознайомила усіх присутніх з витягом указу Президента України про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року та здійснила почесну місію: вручила почесну нагороду професору кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки економічного факультету ДонНУ імені Василя Стуса, доктору економічних наук, професору Сергію Володимировичу Козловському.

Сергій Володимирович подякував Вченій раді Університету за підтримку наукових досліджень і підкреслив: «Сьогоднішня нагорода – це наша спільна нагорода, нагорода нашого Університету!»

Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко повідомив, що останні рекомендації для присудження вченого звання доцента пройшли атестаційну колегію, і сьогодні ми можемо привітати ще без отримання атестатів Томчука Віктора Васильовича, Андронік Олену Леонідівну і Болгова Владислава Євгеновича.

Перше питання порядку денного: підготовка наукових кадрів на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, докторантурі та завдання з її оптимізації окреслив проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов. Він наголосив, що з 1 вересня 2018 року до аспірантури Стусівського університету було зараховано 34 особи: 19 – на денне відділення, 15 – на заочне відділення. Варто відзначити, найбільша кількість аспірантів – 11 осіб – вступили на спеціальність 081 – право. Ілля Васильович також підкреслив, що 8 січня 2019 року до аспірантури було зараховано 5 аспірантів-іноземців. Доповідач наголосив, що вже другий рік поспіль 1 березня в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса здійснюється додатковий набір в аспірантуру на контрактну форму навчання. В 2019 році з 01.03.2019 р. було зараховано 8 аспірантів заочної форми навчання. Ілля Васильович узагальнив, що загалом за 2018 р. аспірантами, випускниками аспірантури попередніх років, здобувачами та співробітниками захищено 26 дисертацій, 2 кандидатські дисертації було захищено достроково (Дейна А.Ю., Окуньовська Ю.В.). Щодо докторантури, то у 2018 р. було прийнято 4 особи, у 2018 р. докторантуру закінчили 4 особи. Окреслюючи результати захисту у спецрадах Університету, проректор з наукової роботи відзначив, що за 2018-2019 рр. в спецрадах ДонНУ імені Василя Стуса відбулося 19 захистів, серед яких 1 – достроково. Також Ілля Васильович зауважив, що протягом 2018– 2019 рр. під керівництвом викладачів нашого Університету було захищено 22 дисертації; ще 4 дисертації призначено до захисту на початку липня 2019 р. Найбільш результативними науковими керівниками були: Гринюк Р.Ф. та Загнітко А.П., під керівництвом котрих захищено по 1 докторській та 1 кандидатський дисертації. По дві кандидатських дисертації захищено під керівництвом Коваль Л.М. та Сохацького Ф.М. Ще одним актуальним підпитанням став аналіз Стусівського університету у рейтингах Scopus. Станом на 17.04.2019р. наш Університет посідає 19 місце (11 місце серед класичних університетів) серед 166 ЗВО України (у рейтингу 2018 року було 161 ЗВО) за показниками публікаційної активності в виданнях, які індексуються в наукометричній базі Scopus. Ключовим в цьому рейтингу є показник індексу Гірша, так званий h-index, наразі він становить 31, й порівняно з минулорічним рейтингом не змінився.

Голова Вченої ради Університету Анатолій Загнітко доповів про виконання ухвал Вченої ради Університету. Він наголосив, що склад Вченої ради станом на 1 липня 2019 року становить 52 особи. Анатолій Панасович підкреслив, що у порівнянні з попереднім роком покращився якісний склад Вченої ради, зокрема збільшилася кількість докторів наук за рахунок підвищення власного кваліфікаційного рівня членів Вченої ради. Доповідач зазначив, що за звітний період було проведено 10 планових і 2 позапланові засідання (проводилися за допомогою електронних засобів зв’язку). Загалом розглянуто 31 планове питання і 108 питань у категорії різне, прийнято 25 комплексних ухвал. Анатолій Панасович подякував секретаріату Вченої ради за оперативну роботу і підготовку до засідань. Також Голова Вченої ради зауважив, що для підготовки питань наказом ректора було створено 9 комісій у яких було задіяно 20 членів Вченої ради і 35 працівників Університету, які не є членами Вченої ради. Найактивнішу участь у підготовці питань до засідань Вченої ради брали: Євтухова Оксана Володимирівна – участь у 4 комісіях, Коваль Ірина Федорівна – участь у 2 комісіях, Шаульська Лариса Володимирівна – участь у 2 комісіях. За звітний період ректором Університету було видано 32 накази про введення в дію рішень Вченої ради. Анатолій Панасович зосередив увагу на тому, що з вересня 2019 року наказом ректора будуть вводитися усі рішення Вченої ради Університету, в тому числі із категорії різне. Основної уваги набуло питання реалізації основних пріоритетів, яке стало наскрізним при розгляді майже кожного питання на засіданнях Вченої ради, водночас і продовжувалося напрацювання функційних стратегій Університету. Доповідач також прозвітував про роботу комісій, а також констатував, що Вчена рада Університету належно реагувала на потреби законодавчо-правого регулювання усіх напрямків розвитку функціонування Університету. Так, за звітний період було продовжено формування нормативно-правової бази Університету через створення нових положень та вдосконалення чинних щодо різних напрямів діяльності Університету.

Тетяна Леонтіївна наголосила: «На мою думку, є дві речі над якими ми маємо попрацювати в контексті оптимізації роботи засідань Вченої ради: по-перше, робити їх більш короткими і виносити більшу частину робочих питань на ректорат, робочі наради; по-друге робочі групи, які працюють над питаннями підготовки основних позицій, які виносяться на засідання Вченої ради або над втіленням певних ухвал, це один і той же склад людей. Хочу подякувати Анатолію Панасовичу за послідовність, принциповість у веденні засідань Вченої ради».

Завідувач навчального відділу Оксана Євтухова проінформувала про визначення ліміту стипендіатів у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами поточного семестрового контролю. За рішенням Вченої ради Університету він становитиме 45 %.

Про затвердження змін до правил прийому проінформувала відповідальний секретар Приймальної комісії Юлія Окуньовська. Вона підкреслила, що зміни стосуються навчання переважно на магістратурі, тих у кого ми можемо приймати документи на основі пільгових категорій. Внесено зміни у понятійно-категоріальний апарат самих умов прийому: більше не вживається дефініція «професійно-технічні заклади», а професійні (професійно-освітні заклади). Також внесено зміни в назви документів: не атестат про здобуту середню освіту, а документ про освіту.

Про перезатвердження освітньо-професійної програми «International Business», затвердження навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «International Business» і складу проектної групи доповіла проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Тетяна Орєхова.

Проректор з наукової роботи Ілля Хаджинов запропонував затвердити освітньо-наукову програму «Освітні, педагогічні науки», прозвітував про навчання аспірантів 3-го року навчання та докторантів 2-го року навчання, а також про результати атестації аспірантів 1-го, 2-го та 4-го курсів.

Голова Вченої ради Анатолій Загнітко проінформував про відкриття сертифікатної освітньої програми «Польська мова (з перекладом включно)».

Члени Вченої ради Університету розглянули низку питань щодо рекомендацій до друку, зокрема: монографій, наукового журналу «Економіка і організація управління», збірника тез доповідей ХІІ Міжнародної алгебраїчної конференції в Україні, присвяченої 215-й річниці від дня народження В. Буняковського, вісника Донецького національного університету. Серія 4. Природничі науки. № 1-2 / 2019, навчальних та навчально-методичних посібників тощо.

Архіви

Приєднуйтеся до нас