Виберіть сторінку

«Лінгвіст-програміст»

За доброю традицією кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса й Український мовно-інформаційний фонд НАН України спільно щовесни проводять Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» (голова оргкомітету — член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса Анатолій Загнітко).

Цього року семінару виповнюється 10 років (2007-20017 рр.). За роки функціонування учасники семінару презентували результати активних наукових досліджень із прикладної лінгвістики в провідних вітчизняних і закордонних вишах: у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Донецькому національному технічному університеті, Донецькому юридичному інституті МВС України, Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького, Горлівському інституті іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», Харківському національному університету радіоелектроніки, Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», Національному університеті «Львівська політехніка», Черкаському національному університеті ім. Богдана Хмельницького, Інституті філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Львівському національному університеті імені Івана Франка, Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (Україна), Бєлградському університеті (м. Бєлград, Сербія), Воронезькому державному університеті (м. Воронеж, Росія), Вроцлавському університеті (м. Вроцлав, Польща) тощо.

Семінар присвячений найбільш важливим проблемам сучасної комп’ютерної лінгвістики, актуальним питанням прикладної лінгвістики та інноваційним технологіям освіти.

Мета семінару:

а) схарактеризувати коло надактуальних і надважливих питань сучасної прикладної лінгвістики з виявом основних / неосновних методик створення лінгвістичних баз даних, їхнього внутрішнього структурування, визначенням значущості останніх у різноманітних лексикографічних практиках,

б) з’ясувати напрями удосконалення традиційного і машинного перекладу з простеженням закономірностей взаємодії і взаємозв’язку типологійно різних перекладацьких практик;

в) простежити методологію та різновиди морфологічного автоматичного аналізу тексту;

г) висвітлити основні тенденції динаміки дистанційної освіти та розширення її виявлюваності та придатності в сучасній загальноосвітянській і вишівській практиках,

ґ) схарактеризувати основні структурні та змістові компоненти персонал-технологій вчителя української мови та інформатики з послідовним розкриттям напрямів розширення діапазону його функцій у сучасній школі.

У рамах семінару за роки функціонування заакцентовано такі проблеми: «Застосування комп’ютерних технологій на уроках української мови у сучасній школі» (2007 р.); «Сучасні технології комп’ютеризації навчання» (2009 р.); «Сучасне лінгвістичне моделювання» (2010 р.); «Корпуси, електронні словники як основа прикладних досліджень» (2011 р.); «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: сучасні технології опрацювання мовної інформації» (2012 р.); «Актуальні питання прикладного опрацювання природної мови: закономірності моделювання і технології обробки мовної інформації» (2013 р.); «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики: сучасні технології опрацювання мовної інформації» (2014 р.); «Науково-парадигмальні основи прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика та лінгвоінформаційні системи» (2015-2017 рр.).

Роботу семінару здійснювано за такими напрямами:

 • комунікативна лінгвістика;
 • лінгвістичні бази даних;
 • корпусна лінгвістика;
 • комп’ютерна лексикографія;
 • автоматичний аналіз тексту;
 • квантитативна лінгвістика;
 • когнітивна лінгвістика;
 • теоретичні й прикладні аспекти машинного, автоматизованого і традиційного перекладу;
 • дискурсологія;
 • лінгвістичні й лінгвокомп’ютерні проблеми рекламних і PR-технологій;
 • теоретичні й прикладні аспекти германського й романського мовознавства;
 • інформаційні лінгвотехнології у ЗМІ.

Мови семінару: українська, російська, англійська, німецька та ін.

Напрацювання семінару, розширення його проблематики, кола його учасників дали змогу започаткувати видання збірника наукових праць «Лінгвокомп’ютерні дослідження» (ISBN 978-966-639-457-9; ISSN 2307-0544; свідоцтво про держреєстрацію КВ 22548-12448ПР). На сьогодні вийшло 10 випусків.

На семінарі працюють круглі столи, на яких обговорюються важливі науково-теоретичні та науково-прикладні, навчально-практичні та методично-корпоративні аспекти викладання української мови та інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах та вищих навчальних закладах усіх ступенів акредитації та різних форм власності, що цілком і повністю відповідає потребам і вимогам підготовки сучасного фахівця: «Авторський досвід учителя в системі підготовки фахівців-прикладників» (2007 р.), «Форми і методи активізації дистанційного навчання» (2009 р.), «Проблеми формалізації мовних явищ для лінгвістичних автоматів» (2010 р.), «Персонал-технологія викладача української мови та інформатики: дистанційна освіта» (2011 р.), «Перспективи курсу „Прикладна лінгвістика“ у шкільній та вишівській практиці» (2012 р.), «ІКТ у системі сучасної мовної освіти та закономірності застосування гіпертекстових технологій у структурі занять вищої та загальноосвітньої школи» (2013 р., 2014 р.), «Реалізація лінгвістичних алгоритмів у сучасних мультифункційних системах опрацювання даних» (2015 р.), «Комп’ютерний дизайн текстів і його компонентів» (2016 р.), «Лінгвотехнологійні основи всеукраїнського віртуально-лінгвістичного діалогу» (2017 р.).

Для учасників семінару проводять уроки майстер-класу провідні вітчизняні та закордонні науковці: Ф. Бацевич («Теорія семантичних станів як основа формалізованого опису мовних явищ» (2012 р.)), В. Широков («Комунікативна лінгвістика в парадигмі сучасних мовознавчих прикладних досліджень» (2013 р.)), І. Біскуб («Лінгвокібернетика як новітня галузь мовознавства» (2014 р.)), А. Загнітко («Лінгвотехнології в сучасній віртуальній лексичній лабораторії» (2015 р.)) та ін.). Цього року (27 квітня 2017 р.) заплановано уроки майстер-класу кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника, завідувача відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України М. Надутенка з тем «Метод віртуальних лексикографічних середовищ у національній системі лінгвістичних ресурсів України», «Життєвий цикл лексикографічних систем: основні засади».

У межах семінару постійно діє виставка-презентація наукової та навчально-методичної літератури професорсько-викладацького складу кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса — Серія «Бібліотека прикладної лінгвістики».

Архіви

Приєднуйтеся до нас