Виберіть сторінку

Освітньо-професійна програма «Психологічна реабілітація»: Шлях до пізнання душі

Освітньо-професійна програма «Психологічна реабілітація»: Шлях до пізнання душі

Сучасне життя з його викликами і проблемами змушує нас все частіше задумуватися про швидке відновлення сил, покращення працездатності та психологічну реабілітацію. Дуже важливо, щоб цей процес був скоординований, а послуги надавалися фахівцями відповідної кваліфікації.

Донецький національний університет імені Василя Стуса завжди тримає руку на пульсі — готує висококваліфікованих фахівців, майстрів своєї справи, враховуючи запити роботодавців та потреби ринку праці. Цьогоріч Стусівський університет започаткував нову магістерську освітньо-професійну програму «Психологічна реабілітація».

Про унікальність освітньо-професійної програми розповіла доктор психологічних наук, професор кафедри психології філологічного факультету, гарант ОПП Оксана Миколаївна Шпортун.

— Оксано Миколаївно, розкажіть, будь ласка, чим зумовлено відкриття нової ОПП «Психологічна реабілітація».

— Сьогодні в умовах суспільно-економічної кризи, карантину, посилення самоізоляції громадян України для кожного з нас дуже гостро постають питання: як суспільству ефективно та поступово вийти із стресового психологічного стану; як у короткий термін фізіологічно та психологічно відновитися, мобілізуватися задля того, щоб включитися у всі життєво необхідні процеси задля забезпечення повноцінного процесу функціонування нашого суспільства.

Коли ми говоримо про тривалий, глибокий стресовий стан особистості і можливості виходу із нього, говорити про психологічну корекцію та психотерапію — замало! У цьому випадку необхідністю стане звернення саме до психологічної реабілітації, оскільки в цьому стані було порушено багато не лише психологічних, фізіологічних, а й соціальних функцій особистості.

Психологічна реабілітація дає змогу людині повернутися на попередню роботу або створює умови для раціонального працевлаштування, сприяє формуванню корисних інтересів, доцільному використанню вільного часу.

— Окресліть, будь ласка, більш детальніше, що являє собою психологічна реабілітація, яка її мета та основні завдання.

— Психологічна реабілітація — комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

Метою психологічної реабілітації є збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я отримувачів послуг; досягнення соціально-психологічного благополуччя; зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій; запобігання інвалідності; профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

Основними завданнями проведення психологічної реабілітації є:

1) діагностика та нормалізація психічних функцій отримувача послуг;

2) відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості;

3) корекція особистості отримувача послуг для забезпечення ефективного функціонування його в соціумі;

4) надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних відносин у сім’ї та суспільстві;

5) відновлення адаптивних механізмів до екстремальних (бойових) дій;

6) опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння);

7) запобігання психологічному травмуванню та психічним розладам;

8) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю отримувача послуг;

9) формування позитивних реакцій, мотивацій, соціальних установок на життя та професійну діяльність.

— У чому полягає унікальність ОПП «Психологічна реабілітація»?

— Унікальність програми «Психологічна реабілітація» полягає її у спрямованості на наукову, дослідницьку, практичну роботу психолога з різними верствами населення, які потребують відновлення, корекції психологічного здоров’я, створення сприятливих умов для розвитку та утвердження особистості; формування навичок реабілітаційної роботи та психологічного консультування.

Мета ОПП «Психологічна реабілітація»  підготовка висококваліфікованих, затребуваних на сучасному ринку праці фахівців у галузі практичної психології, зокрема, психологічної реабілітації, здатних інноваційно та інтелектуально вирішувати широке коло завдань психологічної допомоги клієнтам, які потребують нормалізації психічного стану, поновлення порушених психічних функцій, гармонізації особистості у критичних та екстремальних життєвих ситуаціях.

— Оксано Миколаївно, розкажіть, будь ласка, хто матиме можливість навчатися за цією ОПП.

— Зарахування на ОПП «Психологічна реабілітація» здійснюється на основі диплому про освіту СО Бакалавра за спеціальністю 053 «Психологія». Також за цією програмою можуть навчатися особи, які здобули освіту СО Бакалавр або освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за іншою (неспорідненою спеціальністю). Питання вступних випробувань до магістрів регулюється затвердженими нормативними документами Університету, які представлені на веб-сайті ДонНУ імені Василя Стуса: https://www.donnu.edu.ua/uk/vstup/#magistratura

https://www.donnu.edu.ua/uk/perelikdokumentivdlyavstupu-2/

Вимоги до вступників є достатньо ефективним способом для формування контингенту студентів, які вмотивовані та здатні до навчання на ОПП «Психологічна реабілітація».

— Які знання, уміння і навички отримають студенти, навчаючись за цією програмою?

— Серед навичок хочу виділити такі:

 1. Здійснювати пошук,опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
 2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних і надійних методів.
 3. Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.
 4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.
 5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.
 6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість.
 7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.
 8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.
 9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності.
 10. Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності.
 11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.
 12. Диференціювати типи екстремальних ситуацій і форми поведінки людей у цих ситуаціях, прогнозувати можливі наслідки впливу певних екстремальних чинників на людину.
 13. Вміти надавати кваліфіковану психологічну допомогу особистості у кризовому стані для активізації ресурсів її життєстійкості.

— Які soft skills отримає випускник цієї ОПП?

— Формування у здобувачів вищої освіти соціальних навичок (soft skills) відбувається через формування загальних компетентностей (ЗК), які викладені у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності;

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо;

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами;

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою;

ЗК11. Здатність за результатами структурнологічної обробки інформації робити висновки щодо її придатності для здійснення заданих функцій;

ЗК12. Здатність встановлювати, підтримувати ділові та міжособистісні комунікації у галузі психології та інших сферах життя.

Також формування соціальних навичок також відбувається під час викладання дисциплін гуманітарного профілю, так і під час викладання більшості дисциплін фахового спрямування («Методологія і організація наукових психологічних досліджень»; «Психологія здоров’я з основами психосоматики»; «Психологічна реабілітація в ситуаціях життєвих криз»; «Тренінги розвитку стресостійкості та адаптивності»), а також під час практики і підготовки кваліфікаційної роботи магістра.

Важливе значення для формування соціальних навичок у здобувачів вищої освіти мають запроваджені форми організації навчального процесу, зокрема інтерактивні лекції, практичні заняття у формі групових дискусій, соціально-психологічні тренінги, спрямовані на формування необхідних вмінь та навичок. Набуттю навичок комунікації сприяють такі ОК як: технології забезпечення психологічної реабілітації; тренінги розвитку стресостійкості та адаптивності; психологічні тренінги та кураторські години. Варто зазначити, що психологічні тренінги забезпечують такі соціальні навички як лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працювати в команді, залагоджувати конфлікти. Кураторські години сприяють розвитку емоційного інтелекту, стресостійкості, здатності до емпатії. Неабияку роль відграють заходи, організовані студентським самоврядуванням, керівниками філологічного факультету, викладачами кафедри психології, кураторами академічних груп. Серед можливостей наших студентів — участь у наукових (олімпіади МОН України, конференції) та соціально-виховних заходах (зустрічі з практикуючими психологами, керівниками розвиваючих центрів) різного рівня, волонтерська діяльність, участь у благодійних соціальних проєктах, студентському науковому гуртку «Психологічна майстерня».

— На які розділи психології здійснюватиметься акцент у процесі навчання?

— Змістове наповнення освітньо-професійної навчальної програми «Психологічна реабілітація» ґрунтується на поглибленому вивченні здобувачами наступних дисциплін: «Психологія здоров’я», «Психологічна реабілітація в ситуаціях життєвих криз», «Методи діагностики в психологічній реабілітації».

Також велику увагу приділено розвитку та набуттю практичних навичок здобувачів вищої освіти, що будуть реалізовуватися через дисципліни: «Технології забезпечення психологічної реабілітації», «Тренінги розвитку стресостійкості та адаптивності», а також у період проходження виробничої практики.

Науково-дослідницькі навички та вміння під час вивчення дисципліни «Методологія і організація наукових психологічних досліджень» та в період підготовки і захисту наукової кваліфікаційної роботи магістра.

— У який спосіб і де студенти ОПП проходитимуть практику, які навички зможуть удосконалити?

— Кафедрою психології Донецького національного університету імені Василя Стуса укладено серію діючих договорів про співпрацю, якими забезпечується реалізація проходження нашими студентами низки практик. Це такі організації як: ГО «Вінниця Даун СИНДРОМ», Інклюзивно-ресурсний центр № 2 Вінницької міської ради, ГО «Центр громадського здоров’я «Незалежність», Вінницьке відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та багато інших.

У період проходження практики здобувачі матимуть можливість застосування практичних фахових навичок, безпосередньої взаємодії із клієнтом, прийняття рішень та особистого креативного підходу.

— У якій сфері та на яких посадах зможуть реалізувати себе випускники цієї програми?

— Магістр здатен виконувати професійну роботу: психолог інклюзивно-ресурсних центрів; психолог і викладач психології; науковий співробітник та асистент у лабораторіях, консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів; психолог в установах із питань виконання покарань; завідувач лабораторії; директор центру соціальної служби для молоді; вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; методист з професійної реабілітації. Наші випускники можуть працювати у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах, соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки пристарілих, інвалідів), установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації), компаніях, малих підприємствах та бізнесструктурах, правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники), Службі довіри та Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації).

При розробці освітньо-професійної програми «Психологічна реабілітація» нами було ґрунтовно проаналізовано тенденції розвитку галузі реабілітаційної психології в регіоні, м. Вінниці та Вінницькій області, адже основний акцент підготовки фахівців націлений на формування здатності забезпечувати психологічний супровід та психологічну реабілітацію населення даного регіону, впроваджувати й реалізовувати інноваційні рішення та методики, що відповідатимуть принципам та напрямам стратегії збереження психологічного здоров’я населення України. Нами були проаналізовані основні запити Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, Центру комплексної реабілітації дітей інвалідів «Промінь», КЗ «Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені Раїси Панасюк, Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій», Державної установи «Центр комплексної реабілітації «Поділля».

— Окресліть, будь ласка, спектр послуг із психологічної реабілітації, які зможуть надавати випускники програми «Психологічна реабілітація».

— Випускники ОПП «Психологічна реабілітація» по завершенню навчання зможуть надавати такі послуги з психологічної реабілітації як:

1) психологічна діагностика  оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

2) психологічна просвіта та інформування  інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

3) психологічне консультування  комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури;

4) психологічна підтримка і супроводження  система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

5) психотерапія  використання методів психологічного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;

6) групова робота  проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій;

7) декомпресія  форма первинної психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в екстремальних (бойових) умовах службово-бойової діяльності, яка складається із комплексу заходів фізичного і психологічного відновлення організму людини та проводиться з метою поступової реадаптації військовослужбовців до звичайних умов життєдіяльності, запобігання розвитку у них психологічних травм.

— Які здобуті під час навчання навички допоможуть випускнику ОПП стати успішним?

— Із основних я би назвала: фаховість, уміння надавати фахову реабілітаційну допомогу, здійснювати консультування та діагностику, проводити наукові дослідження та здійснювати викладацьку діяльність. Ці навички допоможуть нашим здобувачам реалізувати себе у багатьох галузях на ринку праці: соціальна галузь, здоровязбережувальна, освітня та наукова галузі.

— Оксано Миколаївно, назвіть, будь ласка, ТОП-5 причин обрати ОПП «Психологічна реабілітація».

 1. Вдосконалення, наповнення, розширення своїх професійних та особистісних інтересів.
 2. Самореалізація та широке, цільове працевлаштування фахівців.
 3. Цікава, затребувана, дуже змістовна і така потрібна робота з людьми.
 4. Постійна робота над собою, своїм професійним та особистісним рівнем. Можливість кар’єрного зростання.
 5. Конкурентоспроможність. Фаховість. Універсальність.

— Що Ви б хотіли побажати вступникам?

— Здобувайте знання за освітньою програмою «Психологічна реабілітація»! Ви зможете різносторонньо задовольнити свої професійні інтереси, надавати фахову допомогу іншим, розвиватися та вдосконалюватися як особистість! По закінченню навчання Ви отримаєте диплом магістра державного зразка національного університету! Чекаємо на Вас! До зустрічі!

Детальніше дізнатися про зміст освітньо-професійної програми «Психологічна реабілітація» СВО «Магістр» Ви зможете на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/so_magistr_2020_psyhologichna-reabilitacziya.pdf

Спілкувалась Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас