Виберіть сторінку

ПІДПРИЄМНИЦТВО. ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ. ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

ПІДПРИЄМНИЦТВО. ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ. ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане з модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво. Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

Донецький національний університет імені Василя Стуса не може залишатися осторонь, тому й долучається до підготовки фахівців-підприємців.

Цьогоріч Стусівський університет започаткував нову бакалаврську освітньо-професійну програму «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес».

Про особливості освітньо-професійної програми поговоримо з представниками кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки, яка її реалізує: завідувачем кафедри, кандидатом економічних наук, гарантом ОПП Олександром Трегубовим, доцентом, кандидатом економічних наук Вікторією Клочковською та здобувачами вищої освіти за освітніми програмами кафедри.

— Олександре Сергійовичу, розкажіть, будь ласка, у чому полягає специфіка освітньо-професійної програми «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес». Чим вона унікальна?

— «Підприємництву потрібно вчитися» — ця теза стала своєрідним гаслом нашої кафедри, під яким ми проводимо всі свої заходи та здійснюємо діяльність із підготовки фахівців. Саме необхідність підготовки підприємців — фахівців своєї справи, а особливо у сфері інтренет-трейдингу та туризмі обумовила створення освітньої програми, про яку ми говоримо.

Розробці передувала реалізація освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», «Підприємництво і торгівля», «Туристичний бізнес» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». У 2019 році зазначені програми були переглянуті, вдосконалені з урахуванням затвердженого стандарту вищої освіти за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та стали основою для розробки освітньо-професійної програми «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес».

Програма орієнтована на багатовекторну підготовку фахівців та передбачає оптимальне поєднання змісту теоретичної та практичної підготовки, а саме: вмінь організовувати і управляти власним бізнесом, торгово-технологічними та інформаційними процесами, проводити біржову діяльність, займатися електронною комерцією, проєктувати бізнес-процеси на сучасних торговельних інтернет-майданчиках, оцінювати і управляти результативністю туристичної справи, удосконалювати комерційні процеси інтернет-трейдингу, підприємництва та туристичного бізнесу.

Програма реалізовуватиметься в активному науково-дослідницькому середовищі, надаючи можливість здобувачам вищої освіти брати участь у регіональних програмах та фахових тренінгах з актуальних проблем розвитку підприємництва, електронної (інтернет) комерції та туристичної діяльності.

Планується, що впродовж усього навчального процесу, у рамках програми широко залучатимуться керівники та співробітники-практики туристичних компаній, підприємств та організацій державної, комунальної та приватної форм власності, які б стали едвайзерами для майбутніх підприємців при реалізації їх проєктів.

Також програма надаватиме можливість англомовної підготовки за окремими професійними освітніми компонентами: студенти матимуть змогу вивчати мікроекономіку та біржову справу англійською. У подальшому перелік цих компонентів планується розширити.

— Вікторіє Олександрівно, окресліть, будь ласка, на який контингент зорієнтована ця освітньо-професійна програма? Які вимоги до вступу?

— Програма головним чином орієнтована на випускників шкіл, які отримали повну загальну середню освіту і мінімальний бал ЗНО, який встановлено Українським центром оцінювання якості освіти на рівні 100 балів для всіх учасників, які подолали поріг «склав/не склав» та Правилами прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса в 2020 році.

Предмети ЗНО, які повинен скласти вступник для участі у конкурсі на відкриту конкурсну пропозицію: українська мова і література, математика та на вибір: іноземна мова чи географія. На небюджетну конкурсну пропозицію: українська мова і література, історія України та на вибір вступника математика чи географія.

Термін навчання за ОПП «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» складає 3 роки і 10 місяців. Планується, що навчання здобувачів вищої освіти буде здійснюватися на денній і заочній формах.

— Шановні колеги, розкажіть, будь ласка, які знання, уміння і навички отримають здобувачі освіти, навчаючись на цій програмі?

Олександр Трегубов: «Здобувачі вищої освіти дізнаються, як реалізувати власні підприємницькі ідеї, навчитися планувати та організовувати, прогнозувати, розробляти стратегії власної справи, зокрема у сферах торгівлі, інтерент-трейдингу та туризму.

Ми розкажемо, як знайти фінансові джерела для організації власного бізнесу. Ми навчимо, як проводити ділові переговори та оформляти контракти.

Студенти зможуть організувати успішний бізнес в інтернеті. Ми будемо ділитися з ними секретами організації торгівлі та перетворення продажів у захоплюючу дію.

Ми навчимо наших здобувачів тонкощам організації туристичної справи. Вони зможуть відчути багатобарвність туристичної індустрії. Навчаться формувати туристичні тури та пізнають фішки готельно-ресторанної справи. А головне — зможуть поєднувати роботу та подорожі».

Вікторія Клочковська:«Усі освітні компоненти даної освітньої програми, а також позааудиторна робота, заходи, які організовуються та проводяться на кафедрі підприємництва, корпоративної та просторової економіки, на економічному факультеті та в ДонНУ імені Василя Стуса дають змогу забезпечити набуття здобувачами освіти таких соціальних навичок (soft skills): критичне мислення, ділове спілкування, когнітивна гнучкість, комунікація, управління командою, процесом та проєктом, креативне мислення, наставництво та менторінг, презентація та ораторське мистецтво, системне мислення, стрес-менеджмент, ціле покладання, емоційний інтелект та інші.

Також чинником формування соціальних навичок є методи та форми проведення навчальних занять. Ми намагаємося ефективно поєднувати традиційні методи та форми навчання і викладання, а також застосовувати активні методи: ситуаційні вправи, ділові ігри, дискусії, виїзні заняття на діючих підприємствах та в організаціях; залучати студентів до наукової школи кафедри, до участі у наукових семінарах, конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо».

— Популярне питання від майбутніх здобувачів вищої освіти: які дисципліни вони вивчатимуть?

Олександр Трегубов: «Спектр дисциплін досить широкий. Варто зазначити, що при виборі освітніх компонентів і при формуванні каталогу дисциплін ми враховували сучасні тенденції ринку праці, а також думку стейкхолдерів — роботодавців, випускників, представників професійних об’єднань підприємців. Отже, здобувачі вищої освіти будуть вивчати: інформаційні технології в економіці та управлінні, основи туристичного бізнесу, основи підриємницької діяльності, мікроекономіку (microeconomics) економіку підприємства, економіку торгівлі, економіку сфери послуг, обґрунтування господарських рішень і управління ризиками, біржову справу (exchange business), економіку і організацію інноваційної діяльності, управління бізнес-процесами, маркетинг, менеджмент, фандрайзингову діяльність та інвестування та інші дисципліни».

Вікторія Клочковська: «Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін у обсязі, передбаченому законодавством, а саме 25% від обсягу навчального плану, тобто 60 годин.

Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки, що забезпечує підготовку за даною освітньою програмою, має значну кількість підписаних договорів про співпрацю підприємствами та організаціями, органами влади міста і області, що дає змогу забезпечити ефективне проходження практики і здобуття практичних навичок».

—  У якій сфері та на яких посадах зможуть реалізувати себе випускники цієї програми?

Вікторія Клочковська: «Випускники освітньо-професійної програми „Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес“ можуть працювати на підприємствах будь-яких організаційно-правих форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу, що створені за власною ініціативою, в сфері управління проєктами та програмами на підприємствах, в установах та організаціях, в науково-дослідницьких організаціях, пов’язаних з вирішенням управлінських проблем».

Олександр Трегубов: «Наші випускники: професійні підприємці, бізнес-фахівці, експерти з управління бізнесом, інтернет-трейдери, підприємці туристичної галузі, фахівці готельно-ресторанної справи, авіа- та інших транспортних компаній, керівники турагенцій, менеджери компаній-туроператорів».

— Звертаючись до здобувачів вищої освіти, хотілося б дізнатися Топ-5 причин обрати освітньо-професійну програму «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес»

Олександр Левченко: «Процес викладання та навчання здійснюється висококваліфікованими викладачами-практиками, які мають досвід успішної підприємницької діяльності, є професійними бізнес-тренерами та видатними науковцями, а кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки, яка реалізує освітню програму, вже третій рік поспіль очолює рейтинг кафедр ДонНУ імені Василя Стуса».

Дарина Гончарук: «Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки активно співпрацює з провідними підприємствами і підприємцями міста і області, що дає змогу залучати фахівців-практиків до навчального процесу».

Олександр Мазурук: «У процесі навчання застосовуються інноваційні методи викладання, а саме практичні тренінги, воркшопи, кейсові методи та ін».

Дмитро Щур: «Обираючи освітню програму „Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес“ на економічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса, ви гарантовано отримуєте якість і затребуваність у майбутньому себе як фахівця на ринку праці».

Павло Панасюк: «Здобувачі вищої освіти освітньої програми „Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес“ можуть брати участь у програмах академічної мобільності у вітчизняних та зарубіжних університетах-партнерах».

Детальніше дізнатися про зміст освітньо-професійної програми «Підприємництво. Інтернет-трейдинг. Туристичний бізнес» ви зможете на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса: https://www.donnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/8/2020/03/op_bakalavr_2020_pidpryyemnycztvo.internet-trejdyng.-turystychnyj-biznes.pdf

Спілкувалась Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас