Виберіть сторінку

Освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)»

Освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)»

Отримай 3 провідні професії за 4 роки!

Економіст+Аналітик+Управлінець

Хочеш стати економістом нової управлінської формації, фахівцем, який розробляє і приймає ефективні рішення у ході фінансово-господарської діяльності підприємства? Плануєш започаткувати власну справу, навчитися застосовувати економічні інструменти в бізнесі? – Тоді освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» саме для тебе!

«Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» – міждисциплінарна освітньо-професійна програма, що дає можливість одночасно опанувати три актуальні спеціалізації: аналітик, економіст та управлінець.

Про унікальність освітньо-професійної програми, затребуваність на ринку праці, професію майбутнього розповіла доцент кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики економічного факультету, гарант ОПП Наталя Валеріївна Буркіна.

– Шановна Наталю Валеріївно, розкажіть, будь ласка, про специфіку ОПП «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)». Чим вона унікальна?

– «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» – одна з найперспективніших ОПП сучасної економічної освіти, нова галузь професійної діяльності, що формується на стику економіки, менеджменту й аналітики з активним залученням сучасних інформаційних технологій.

Міждисциплінарне змістовне наповнення програми «Бізнес-економіка» дозволяє кожному студенту під час навчання спробувати себе у різних ролях (аналітик, економіст, управлінець) та обрати для себе більш цікаву сферу майбутньої професійної діяльності.

Унікальність програми «Бізнес-економіка», порівняно з освітніми програмами, що мають аналогічну назву, полягає в тому, що традиційна економічна складова та напрям управління бізнесом доповнені аналітичним блоком та блоком управління персоналом.

Програма направлена на підготовку економістів нової управлінської формації, фахівців, які здатні приймати управлінські рішення у ході фінансово-господарської діяльності підприємства, займатися власною справою, застосовувати аналітичні, економічні та управлінські інструменти в бізнесі.

– Хто матиме можливість навчатися за цією ОПП? Які вимоги до вступу?

– Для вступу на бакалаврську програму «Бізнес-економіка» запрошуємо осіб, котрі здобули повну загальну середню освіту та склали ЗНО з таких предметів: «Математика», «Українська мова», «Іноземна мова» або «Географія» (на вибір). Також за програмою діє небюджетна пропозиція для абітурієнтів з таким набором сертифікатів ЗНО: «Українська мова», «Історія України», «Математика» або «Географія» (на вибір). Детально ознайомитися з правилами вступу на ОПП можна на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса https://www.donnu.edu.ua/uk/vstup/

– Наталю Валеріївно, окресліть, будь ласка, терміни і форму навчання, ліцензійний обсяг ООП.

– Здобувачі вищої освіти можуть обрати денну чи заочну форму навчання, бюджетну чи небюджетну пропозицію. Бакалаврський термін освіти триває 3 роки і 10 місяців. Ліцензійний обсяг денної форми навчання 65 осіб; небюджетна пропозиція (контракт) на денній формі навчання – 100 осіб, на заочній – 45 осіб.

– Які знання, уміння і навички отримають студенти, навчаючись за цією освітньо-професійною програмою?

– Під час навчання на освітньо-професійній програмі «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» студент зможе опанувати актуальні та затребувані ринком праці знання, уміння та навички в межах тематичних блоків програми (аналітика, економіка підприємства, управління персоналом) серед яких:

  •  здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях;
  •  здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин;
  •  здатність до управління інноваціями та стратегією розвитку підприємств;
  •  здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі, комп’ютерні технології та програмне забезпечення для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;.
  •  здатність використовувати пакети фахових прикладних програм для аналізу, моделювання та прогнозування соціально-економічних явищ та бізнес-процесів;
  •  здатність організовувати виконання функцій управління персоналом організації, вміння планувати основні трудові показники, проводити аудит у сфері управління персоналом, праці та трудових відносин. (на вибір).

– Які soft skills отримає випускник цієї ОПП?

– Дослідження ринку праці відображають помітну тенденцію значної зацікавленості роботодавців до «soft skills» у випускників. Більшість роботодавців вважають їх так само важливими, як і професійні знання та вміння. Професійні вміння та навички застарівають, а «soft skills» є актуальними завжди!

Навчання на ОПП «Бізнес-економіка» дозволяє здобути соціальні навички критичного, креативного та системного мислення, управління командою, ділового спілкування, когнітивної гнучкості, ораторського мистецтва та презентації, стресостійкості, цілепокладання через дисципліни, і широке залучення здобувачів вищої освіти до навчальних тренінгів, ділових ігор, дискусійних панелей, волонтерської роботи.

– Які фахові дисципліни вивчатимуть здобувачі вищої освіти?

– Крім загальноекономічних дисциплін, освітньо-професійна програма включає такі: «Інформаційні технології в економіці та управлінні», «Пакети прикладних програм у бізнес-аналітиці», «HR-аналітика», «Стратегія та інноватика», «Конфліктологія», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Системи прийняття рішень», «Управління персоналом», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Проєктний аналіз» та ін. Крім того, одна з провідних фахових дисциплін «Бізнес-аналітика (Business-analytics)» викладається англійською мовою.

– У якій сфері та на яких посадах зможуть реалізувати себе випускники цієї ОПП?

– Випускники ОПП «Бізнес-економіка» – універсальні фахівці, затребувані у всіх галузях національної економіки, у державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, у сфері соціальної діяльності, виробництва, бізнесу, туристичної індустрії та ін. Вони здатні здійснювати економічну, аналітичну та організаційно-управлінську діяльність у різних організаціях, відомствах і установах, для чого необхідно глибоке розуміння економічних процесів і лідерські якості, вміння працювати з людьми і з інформацією, формувати ефективну стратегію управління і розвитку як персоналу, так і компанії у цілому.

– Які можливості відкриваються перед студентом цієї ОПП «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)»?

– Володіння аналітичними компетентностями надає можливість якісно працювати з інформацією, зокрема Big Data, здійснювати глибокий аналіз, наочну візуалізацію, будувати моделі для прийняття ефективних управлінських рішень і направити свої креативні, аналітичні та дослідницькі здібності на розробку системи заходів, що підвищують ефективність основних показників діяльності персоналу, підприємства, бізнесу.

Ґрунтовні економічні знання дозволяють виявляти вплив макро- і мікроекономічних показників на бізнес, здійснювати планування, розробку стратегій, методологій підвищення результативності діяльності організації, застосовувати інновації в економіці бізнесу.

Управлінська складова відкриває широкі можливості для реалізації себе як фахівця у сфері управління персоналом компанії, направлення свого організаторського потенціалу на формування успішної команди та прийняття ефективних рішень.

– Наталю Валеріївно, розкажіть, будь ласка, про бази практик для здобувачів вищої освіти, які навчатимуться за ОПП «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)».

– Для формування практичних навичок та розвитку фахових компетентностей ОПП передбачає проходження здобувачами вищої освіти виробничої (економічної) практики, а також двох видів практичної підготовки в межах вибіркової частини програми, що є складовою індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Проходження практичної підготовки передбачається у державних установах, місцевих органах влади, територіальних громадах, організаціях, установах, компаніях та фірмах, що є потенційними місцями працевлаштування майбутніх випускників.

– Як здобуті під час навчання навички допоможуть стати успішним(-ою)?

– Отримані навички відкриють можливості для роботи в будь-яких, управлінських, маркетингових, фінансових проєктах. Робота в групах під час навчання та практичної підготовки допоможе розвинути й зміцнити у здобувачів освіти лідерські та організаційні навички, а також сформувати вміння вирішувати проблемні завдання.

Більшість дисциплін спрямовано на розвиток вміння аналізувати й вирішувати комплексні реальні бізнес-випадки. Це вимагає ефективної командної роботи та своєчасної, точної передачі як письмової, так й усної економічної, управлінської, аналітичної інформації. Тому випускники ОПП «Бізнес-економіка» будуть сильними кандидатами на будь-яку посаду за власним бажанням та готовими до кар’єрного росту.

Досвід, який здобувачі отримують під час навчання, удосконалює їх як особистостей, що допоможе стати успішними професіоналами у майбутньому.

– Наталю Валеріївно, назвіть, будь ласка, Топ-5 причин обрати ОПП «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)».

– «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» – це програма для Вас, якщо Ви:

1) Хочете отримати не одну, і навіть не дві, а три професії!

«Бізнес-економіка» – міждисциплінарна та унікальна освітня програма, що дає можливість одночасно опанувати три престижні професії: аналітик, економіст та керівник, і отримати в майбутньому високооплачувану цікаву роботу;

2) Мрієте про стрімку кар’єру! Програма «Бізнес-економіка» надає широкі кар’єрні можливості та забезпечує конкурентоспроможність випускників на ринку праці в різних сферах економіки, а також допомагає організувати власну справу, провадити консалтингову та тренерську діяльності. Більша частка викладачів програми має підприємницький досвід.

3) Не любите довгі лекції, а хочете навчатися інноваційно та креативно! У процесі навчання застосовується мінімум традиційних і максимум інноваційних методів викладання, а саме, практичні тренінги, воркшопи, кейсові методи, що дозволить стати висококласним сучасним фахівцем на ринку праці і розвинути свої soft skills, навчитися ефективно працювати в команді та керувати нею;

4) Не любите формули, але розумієте важливість використання аналітики при веденні бізнесу та в управлінні! Замість нудних і страшних формул ми використовуємо найсучасніші програмні засоби обробки даних, аналізу інформації, побудови моделей для прогнозування та прийняття рішень. З нами Ви оволодієте сучасними інформаційними технологіями та програмним забезпеченням, необхідними для аналізу бізнес-процесів, управлінням підприємством та його персоналом.

5) Піклуєтеся про своє майбутнє! Освітньо-професійна програма «Бізнес-економіка» – перспективна професія майбутнього, яка не зникне через діджиталізацію ринку праці, а в майбутньому ще більше актуалізується потреба в «універсальних» фахівцях, здатних до кросфункціональної діяльності.

Детальніше дізнатися про зміст освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка (Бізнес-аналітика. Економіка підприємства. Управління персоналом)» Ви зможете на сайті Донецького національного університету імені Василя Стуса: https://www.donnu.edu.ua/uk/vstup/ та на сторінці кафедри https://bit.ly/2WYbh7p.

Спілкувалась Олена Топчій

Архіви

Приєднуйтеся до нас