Виберіть сторінку

ГУРТОК «ACCOUNTING» – ТРАМПЛІН У ФАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ГУРТОК «ACCOUNTING» – ТРАМПЛІН У ФАХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Сучасне підприємство як живий організм впливає на оточуюче середовище і відчуває зворотній вплив економічних, політичних, технологічних чинників галузі, регіону, національної та світової економіки. Саме спроможність ідентифікувати виклики та гідно відповісти на них, реалізовуючи можливості та зменшуючи ризики, є ключовими факторами успіху суб’єкта господарювання у конкурентному середовищі. На практиці ця відповідь визначається повнотою, достовірністю та своєчасністю інформації, що формується обліковою системою підприємства та слугує обґрунтуванням прийнятих управлінських рішень. Тому і вимоги до такої інформаційної системи і до фахівця, який її формує – бухгалтера, наразі дуже високі. Адже від якості інформації первинного, аналітичного, синтетичного обліку залежить ефективність управлінських рішень менеджерів підприємства.

Оманливим є враження, що сучасний обліковець обмежується формуванням та підтриманням суто практичних навичок, необхідних для обробки облікової інформації, зокрема, навичок роботи з прикладними програмними продуктами. Бухгалтер високої кваліфікації вміло використовує облікову практику для розвитку методики обліку та формування економічних закономірностей, на основі яких удосконалює облікову, інформаційну, управлінську системи конкретного суб’єкта господарювання, надає інформацію для стратегічного управління, прогнозування та аналізу.

Формування у здобувачів освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» поглиблених теоретичних знань і спеціалізованих практичних навичок фахової, методологічної, наукової спрямованості є метою створення студентського наукового гуртка «ACCOUNTING» на кафедрі обліку, аналізу і аудиту. Основними цілями створення гуртка є такі:

– заснування майданчику наукової дискусії за нагальними проблемами обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування, управління, економіки;

– формування у здобувачів вищої освіти навичок наукового пошуку;

– здійснення здобувачами вищої освіти науково-дослідної діяльності під керівництвом викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту.

У якості основних завдань гуртка кафедра обліку, аналізу і аудиту визначила такі напрями роботи:

– популяризація наукової діяльності;

– пошук талановитої молоді, схильної до науково-дослідної роботи;

– формування та розвиток навичок здійснення науково-дослідної діяльності у здобувачів вищої освіти;

– здійснення спільних наукових досліджень викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту та здобувачів вищої освіти;

– формування вмінь самостійно виконувати наукові завдання й злагоджено працювати в наукових колективах;

– сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;

– сприяння поглибленому вивченню матеріалу та проблематики навчальних дисциплін;

– забезпечення активної участі здобувачів вищої освіти в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, наукових семінарах.

Викладачами кафедри були запропоновані такі основні форми діяльності студентського наукового гуртка:

– індивідуальні та групові заняття з поглибленого вивчення наукових проблем;

– індивідуальні та групові теоретичні або експериментальні дослідження;

– виконання завдань дослідницького характеру в рамках освітнього процесу, під час проходження практики та підготовки курсових та магістерських робіт;

– участь здобувачів вищої освіти у науково-дослідній роботі кафедри обліку, аналізу і аудиту;

– підготовка наукових доповідей, повідомлень, есе, тез конференцій, фахових статей з актуальних проблем обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування, управління та адміністрування, економіки;

– участь здобувачів вищої освіти у заходах наукового характеру: дискусіях, семінарах, конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

На жаль, заплановані на весну 2020 року інтерактивні офлайн-заняття гуртка не відбулися з причин дистанційного формату навчання. Але стала зацікавленість здобувачів освіти дозволила переформатувати бачення організації гурткової роботи, що дозволило провести вже три засідання, досить успішні у плані реалізації поставлених завдань та досягнення запланованих результатів.

Залучення до роботи студентського гуртка не тільки викладачів кафедри обліку, аналізу і аудиту, а й визнаних фахівців-практиків дозволило апробувати пропозиції, розроблені здобувачами вищої освіти на основі теоретичних досліджень, у фаховому середовищі. Сертифікований оцінщик, MRICS, партнер «Crowe Mikhailenko», член Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство оцінювачів» О. В. Ромасенко відзначив високий рівень наукової дискусії у рамках обговорення трендів та проблем оціночної діяльності в Україні та світі.

Робота студентського наукового гуртка «ACCOUNTING» розглядається кафедрою обліку, аналізу і аудиту як ефективний майданчик підготовки та апробації самостійних та групових наукових досліджень здобувачами освіти за освітньою програмою «Облік і оподаткування». Саме на засіданні гуртка магістрантка Є. С. Лесік оприлюднила результати узагальнення облікової практики ПМП ВФ «Панда» щодо відображення витрат на ремонт та поліпшення основних засобів, а магістрант А. О. Зайцев поділився проблемами оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, сформованими в рамках проходження науково-дослідної практики. Обговорення результатів досліджень як здобувачами вищої освіти, так і викладачами кафедри обліку, аналізу і аудиту дозволило підвищити якість пропозицій, що будуть викладені у магістерському дослідженні.

Приємно, що цікавість до наукової дискусії проявляють і здобувачі ступеню освіти Бакалавр: здобувач 4 курсу А. Є. Калараш представила результати дослідження за темою «Теоретичні аспекти аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками», а її одногрупниця Д. О. Ковальчук – за темою «Методика аудиту оцінки основних засобів вітчизняних підприємств», які за результатами обговорення отримали рекомендації до формування доповідей на ХX Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання».

Формування спеціалізованих фахових навичок, навичок наукових досліджень та таких soft skills як критичне мислення, креативність, взаємодія з людьми, формування власної думки та прийняття рішень, гнучкість розуму, що відбувається у рамках діяльності студентського наукового гуртка «ACCOUNTING», на наш погляд, сприяють формуванню якостей топ-менеджера у сфері обліку і оподаткування.

Хочеться побажати учасникам гуртка наснаги і цікавих наукових результатів.

Лариса Гевлич, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Архіви

Приєднуйтеся до нас