Виберіть сторінку

Позачергове засідання Вченої ради Університету

Позачергове засідання Вченої ради Університету

30 серпня у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса відбулося позачергове засідання Вченої ради університету, яке проводилося шляхом онлайн-голосування.

Порядок денний передбачав розгляд і затвердження 4 питань.

Перше питання стосувалося ознайомлення членів Вченої ради з положенням про організацію освітньої діяльності в ДонНУ імені Василя Стуса, зокрема з порядком розробки, розгляду і затвердження освітніх програм, дотриманням принципів та процедур забезпечення якості оцінювання; порядком організації освітньої діяльності, забезпечення якості освітнього процесу; прийомом, відрахуванням, перериванням навчанням, поновленням і переведенням осіб, які навчаються в університеті; особливостями оцінювання знань, результатів навчання та присвоєння кваліфікації здобувачам вищої освіти; академічною мобільністю тощо.

Варто зазначити, що цьогоріч навчальні дисципліни і практики плануються в обсязі не менше 3 кредитів ЄКТС, а їх кількість на навчальний рік не повинна перевищувати шістнадцяти. Також сумарна кількість іспитів і заліків (без курсових робіт (проектів) та практик) за семестр не може перевищувати 8 (але не більш як 5 іспитів на екзаменаційну сесію). Кількість аудиторних годин в навчальних дисциплінах планується з урахуванням досягнутої здобувачами освіти здатності навчатися автономно і складає (у відсотках до загального обсягу навчального часу, для денної форми навчання:

  • від 33 до 50 % за рівнем бакалавра;
  • від 20 до 35 % за рівнем магістра;
  • від 50 до 66 % за рівнем доктора філософії).

Друге питання окреслювало порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Стусівському університеті. В положенні розкрито основні принципи організації та особливості проведення поточного і підсумкового контролю для здобувачів вищої освіти.

Наступним питанням розгляду стало положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. Цьогоріч тривалість довгострокового підвищення кваліфікації (два і більше тижнів) за обсягом годин навчальної програми складатиме не менше 108 академічних годин (3,6 кредити ЕСТS) з розподілом загального обсягу годин на аудиторні і самостійну навчальну роботу у співвідношеннях дві третини (72) аудиторних годин і одна третина (36) годин самостійної навчальної роботи. Звертаємо вашу увагу, що стажування (у тому числі наукове), індивідуальний план якого становить не менше 120 академічних годин з розподілом загального обсягу годин на аудиторні (дві третини) і самостійну (одна третина) навчальну роботу, може прирівнюватися до довгострокового підвищення кваліфікації.
Останнє питання порядку денного стосувалося організації прийому та навчання іноземних громадян у Стусівському університеті. На розгляд членів Вченої ради винесені напрями підготовки та терміни навчання іноземців.

Особлива увага відведена навчанню на відділенні довузівської підготовки іноземних громадян. Так наприклад, навчальні групи слухачів ВДПІГ формуються у складі 6-12 осіб, що забезпечує організацію навчального процесу з достатньою якістю засвоєння. Тривалість їх навчального дня – 6-8 годин, з яких на самостійне виконання завдань відводиться 2 години.

Тож завдяки онлайн-голосуванню Вченої ради вдалося злагоджено, оперативно та своєчасно розглянути, обговорити та затвердити усі питання порядку денного.

Академічна спільнота Донецького національного університету імені Василя Стуса готова до нового навчального року та з нетерпінням чекає на студентів!

Архіви

Приєднуйтеся до нас