Виберіть сторінку

Бухгалтерський Meetup. Стейкхолдери в дії

Бухгалтерський Meetup. Стейкхолдери в дії

Лише 7 листопада відбувся круглий стіл стейкхолдерів освітньої програми за спеціальністю «Облік і оподаткування», проведений кафедрою обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса, а вже сьогодні розпочаті дії у напрямку проєкту дуальної освіти та його перспективи.

14 листопада у рамках заходів з професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки фахівців-обліковців було проведено науково-практичний семінар «Бухгалтерський облік та фінансова звітність у світлі положень стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням останніх змін» для практикуючих бухгалтерів Вінниччини на базі кафедри обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса.

Захід проведено за участю зовнішніх стейкхолдерів: лектора, директора ТОВ «АФ «Надійність» Н.Ф. Манько та організатора, представників газети «Все про бухгалтерський облік». Внутрішніми стейкхолдерами, що взяли участь у семінарі, стали викладачі кафедри і студенти спеціальності «Облік та оподаткування».

На семінарі лектором для розгляду було винесено питання щодо яких слухачі мали навчитися:

1. Розуміти концептуальні основи фінансового звітування для різних категорій підприємств (підприємств суспільного значення, середніх, малих, мікропідприємств); концептуальні основи МСФЗ, П(С)БО, НП(С)БО в державному секторі; загальну інформацію щодо підприємств, які зобов’язані проводити аудит фінансової звітності та оприлюднювати фінансову звітність разом зі звітом незалежного аудитора за 2018-2019 роки.

2. Правильно застосовувати принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підготовленої за П(С)БО; розрізняти поняття «облікова політика» та «облікова оцінка»; розуміти особливості внесення змін до облікової політики та виправлення помилок у фінансовій звітності згідно наказу Мінфіну від 31.05.2019 р.; розкриття змін до облікової політики у примітках до фінансової звітності; вплив на показники фінансової звітності подій, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу.

3. Розрізняти елементи фінансової звітності підприємств з урахуванням критеріїв поділу на великі, середні, малі та мікропідприємства; розуміти ознаки подання та розкриття інформації у фінансовій звітності, зокрема «спрощеної фінансової звітності».

Особливо корисним було розкриття лектором об’єктів фінансової звітності підприємств за допомогою розв’язання конкретних прикладів та їх послідовного роз’яснення з посиланнями на чинні нормативно-законодавчі акти та їх зміни, зокрема: визначення та оцінка основних засобів, облікова політика щодо основних засобів; вплив застосованих оцінок на визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток; кваліфікаційні активи; заміна компонента об’єкта основних засобів; подання та розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності; фінансові витрати та створення кваліфікаційного активу, приклади кваліфікаційних та некваліфікаційних активів; первісне визнання та оцінка запасів на дату балансу, нюанси оподаткування; податкові наслідки; зміни до П(С)БО; відображення в обліку та фінансовій звітності довгострокової дебіторської заборгованості та довгострокових зобов’язань; приклади визначення теперішньої вартості.

Приклади для розв’язання були розглянуті щодо операцій дисконтування при визначені теперішньої вартості основних засобів; заміни частини (компонента) основного засобу; визначення суми фінансових витрат, що підлягають включенню до собівартості кваліфікаційного активу; визначення відсоткової ставки у разі щомісячної, щоквартальної амортизації дисконту; спрощений приклад дисконтування безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги), що по суті, ґрунтується на методиці обліку за амортизаційною собівартістю; облік довгострокової поворотної фінансової допомоги згідно з П(С)БО у постачальника; нюанси обліку розрахунків з учасниками при виплаті дивідендів.

4. Знати особливості перевірки окремих питань обліку дебіторської та кредиторської заборгованості. Фактично прихильники П(С)БО–обліку довгострокових безвідсоткових кредиторських і дебіторських боргів за сумою їх погашення (тобто за недисконтованою, номінальною вартістю) втрачають один із головних аргументів, на якому була побудована стратегія заперечення необхідності дисконтування таких заборгованостей. На думку лектора, із часом практика національного обліку дійде й до дисконтування поточних дебіторок і кредиторок за умови, коли вплив ефекту дисконтування таких боргів (вартості грошей у часі) є суттєвим (так, як це відбувається зараз згідно МСФЗ).

5. Проводити огляд останніх судових рішень щодо недотримання вимог П(С)БО при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток. Лектор зауважила, що апелюючи до принципу «превалювання сутності над формою» борги можуть бути перекваліфіковані у відповідні поточні зобов’язання/дебіторку в довгострокові, та самостійно продисконтувати їх. І тоді вже суд оцінюватиме переконливість аргументів сторін, виходячи з наявної доказової бази.

Висловлюємо вдячність організаторам безкоштовного семінару, що створило умови для реалізації проєкту дуальної освіти для участі різних категорій слухачів.

Результатом проведеного зовнішніми стейкхолдерами семінару стало отримання внутрішніми стейкхолдерами від газети «Все про бухгалтерський облік» сертифікатів учасника у навчальному семінарі-практикумі «Бухгалтерський облік та фінансова звітність за ПСБО». Отримані в ході проведення Н.Ф. Манько семінару додаткові знання та навички допоможуть викладачам кафедри обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса збагатити викладання облікових дисциплін та удосконалити навчально-методичні видання з врахуванням МСФЗ та останніх змін до П(С)БО на сьогодні. У рамках семінару студенти спеціальності «Облік і оподаткування» змогли відчути себе в когорті практикуючих бухгалтерів, зрозуміти важливість вимог, які висуваються до фахівців-обліковців в умовах трансформації системи обліку та фінансової звітності за МСФЗ, а також необхідність постійного удосконалення та самонавчання для впевненого позиціонування себе на ринку облікових, консалтингових і аудиторських послуг.

Олена Разборська, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту ДонНУ імені Василя Стуса

Архіви

Приєднуйтеся до нас